آذر ماجدی
آذر ماجدی
 

 

 

 

 

 

بيانيه اعلام موجوديت سازمان آزادى زن

آزادى زن معيار آزادى جامعه است. نه تنها در ايران که زن ستيزى بشکلى توحش آميز حکم ميراند، در پيشرفته ترين جوامع امروز بشر نيز، کارهاى زياد و عاجلى براى امحاء کامل نابرابرى بين زن و مرد پيش روى ماست. "سازمان آزادى زن" مقدمتا خود را جزئى از يک مبارزه عظيم، تاريخى و جهانى براى رهايى زن ميداند.
در ايران، ما با يک ارتجاع اسلامى، سرکوبگر و قرون وسطايى عليه زنان روبرو هستيم. نظام حاکم در ايران يک آپارتايد جنسى تمام عيار است. حجاب اجبارى، جداسازى همه جانبه زن و مرد در تمامى ابعاد اجتماع، و تبديل زنان به شهروندان بى حقوق و درجه دوم قانون رسمى کشور است؛ زن ستيزى خصلت اصلى و هويتى نظام حاکم و تحقير، سرکوب و بيحقوقى روزمره سهم زنان از زندگى است. بکارگيرى سنن قرون وسطايى از قبيل سنگسار نشانگر عمق خشونت لخت و عريانى است که در اين نظام عليه زنان اعمال ميشود.

حاکميت نظام مردسالار و عقب مانده پديده اى خاص دو دهه اخير نيست. جامعه ايران از يک مردسالارى و زن ستيزى مزمن در عذاب است. تاريخ ايران شاهد تلاشهاى زنان و جريانات آزاديخواه براى خلاصى از اين وضعيت حقارت آور بوده است. تلاشهاى زنان آزاديخواه براى تغيير اين وضعيت در ابتداى قدرت گيرى جمهورى اسلامى با سرکوبى خشن روبرو شد. جمهورى اسلامى در همان اولين روزهاى حياتش با اعتراض وسيع زنان روبرو گرديد و عليرغم همه سرکوبها، مبارزه زنان ايران براى خلاصى از زندانى که در آن به اسارت درآمده اند، و عليه بيحقوقى و تحقير لحظه اى متوقف نشده است. حضور يک جنبش وسيع رهايى زن يک واقعيت انکار ناپذير جامعه ايران است. اين جنبش بايد با تمام قوا به جلو رانده شود، به برنامه و پلاتفرمى روشن مجهز شود، نيرويش را متمرکز کند و با دستيابى به رهايى نه تنها جامعه ايران را از شر مردسالارى و زن ستيزى خلاص کند، بلکه در تغيير وضعيت زنان در منطقه و در کشورهاى اسلام زده نيز نقش و تاثير مهمى داشته باشد. "سازمان آزادى زن" با اين هدف ايجاد ميشود.

هدف ما آزادى بى قيد و شرط زن و برابرى کامل زن و مرد در ايران است. باين منظور سازمان آزادى زن براى دستيابى به خواستهاى زير مبارزه ميکند:

١- برابرى کامل حقوق زن و مرد؛ لغو قوانين تبعيض آميز، بويژه قوانين مربوط به خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستى اطفال؛

٢- لغو حجاب اجبارى،و آزادى پوشش؛

٣- لغو کامل جدا سازيها؛

٤- برخوردارى از امکانات مساوى در آموزش، اشتغال، ورزش و امور فرهنگى؛

٥- جدايى مذهب از دولت و آموزش و پرورش.

مبارزه بى امان با تمامى تلقيات و ارزشهاى مردسالارانه و زن ستيزانه نيز از جمله وظايف مهم و فورى ماست. ما ميکوشيم ظرف متحد کردن وسيع ترين توده هاى زن و مرد ايران براى تحقق اقدامات فوق و ابزار سازماندهى و رهبرى جنبش پرقدرت رهايى زن در ايران باشيم.

زنان، دختران، مبارزين آزادى زن، سازمانها و تشکل هاى مدافع حقوق زن در ايران، "به سازمان آزادى زن" بپيونديد تا با هم عليه بيحقوقى زنان، عليه مردسالارى لجام گسيخته و براى رهايى زنان مبارزه کنيم.

آذر ماجدى

٢٩ آبان ١٣٨١ (٢٠ نوامبر ٢٠٠٢)

 

 

Email: azadizan@yahoo.com