Social Forum و فعالیتهای ما
10-Oct-2005

امسال برای سومین سال فورم گوتنبرگ برگزار گردید. این جشنواره دو روزه اولین باز از کشور برزیل شروع شد.
این همایش علیه فوندامنتالیسم، میلیتاریسم و کاپیتالیسم نه فقط در یک مقطع زمانی بخصوص سالانه یکبار بلکه بصورت یک پروسه پیوسته فعالیت میکند. سال گذشته بیش از 2400 نفر در این همایش شرکت داشتند.

امسال برای دومین بار از روز 6 تا 9 اکتبر بیش از 50 انجمن با برگزاری سمینار ، میز کتاب و نمایشگاه در این همایش شرکت داشتند.

بخشی از فعالیتهای این همایش برجسته کردن اوضاع کودکان کار ، سیاست پناهنده پذیری و تبعیض در همه ابعاد آن نه تنها در گوتنرگ بلکه در سراسر جهان را در دستور کار خود قرار داده بود.

روز 9 و8 اکتبر سمیناری از طرف سازمان آزادی زن و کمپین دفاع از حقوق زنان با سخنرانی پروین کابلی ( قوانین شریعه و حقوق زنان عراق) و کریم نوری ( ممنوعیت مدارس مذهبی در سوئد) برگزار شد.

میز کتاب سازمان آزادی زن طی این دو روز توانست توجه بازدید کنندگان را به آپارتاید جنسی موجود در ایران، ممنوعیت قوانین مذهبی در کانادا و کمپین جهانی لغو حکم اعدام کبری رحمانپور جلب کند.

مردم برای بحث در باره ممنوعیت حجاب کودکان زیر 16 سال به میز ما مراجعه میکردند و نظرات ما را جویا میشدند.
شرکت فعال ما مدافعین سکولار در این همایشها نشان دهنده این واقعیت است که مانه تنها از پرچمداران پیشرو و رادیکال برقراری قوانین مدنی مدرن و سکولار در کشورهای اسلام زده هستیم، بلکه در اروپا نیز فعالیتهای ما کمک بسیار ارزنداه ای در حفظ قوانین مدرن موجود در جهان کنونی میباشد .

سازمان آزادی زن ، واحد گوتنبرگ
کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان واحد گوتنبرگ
کودکان مقدمند
10 اکتبر 2005