با یک عمل جراحی ویژه زنان ختنه شده می توانند به شکل اولیه خود درآیند واحساس جنسی طبیعی خود را بازیابند
23-Oct-2005
برای انجام این نوع معا لجه زنان از هم اکنون در نوبت هستند و این عمل جراحی قرار است که تا 6 ماه دیگر در یکی از بیمارستانهای سوئد انجام شود . در حال حاظر در حدود 50000 زن ختنه شده در سوئد زندگی می کنند که تا کنون به دلیل کمبود اطلاعات و مطرح نبودن در جامعه از یک طرف و از طرف دیگر ترس و وحشت از مطرح شدن دوباره همه وقایع تلخ و غیر انسانی که این زنان در دوران کودکی متحمل شدند و منجر به سکوتشان شده بود از گرفتن هر کمکی محروم بوده اند.

در کلینک زنان که مدتی است شروع بکار کرده بخشی از آن هم به این مورد اختتاص داده شده که بتواند از نظر روحی و روانی به این زنان کمک کند.و

همزمان بتوانند در مود چگونگی احتمال عمل جراحی اطلاعا ت کافی داشته با شند.

یکی از زنانی که خودش را قربانی این جهل و نادانی می داند فاطمه نور از کشورsomalia است که از زندگی و تجربه تلخش از ختنه شدن در سن 4 سالگی در کشورش و بعد از آن تجربه بدش از شیوه ملاقاتش باجامعه سوئد می گوید.

فا طمه می گوید: 4 ساله بودم که ختنه شدم و وقتی که به دوران بلوغ رسیدم به خاطر دردهای شدیدی که بخاطر ختنه شدنم گرفته بودم همیشه مریض بودم و اغلب اوقات از درد بیهوش می شدم مرا از ناچاری نزد پدرم برای درمان به سوئد فرستادند.اولین ملاقاتم نزد دکتر آنقدر سخت و دشوار بود که تصمیم گرفتم که هرگز برای درمان نروم بدن من آنقدر باعث تعجب و حیرت پزشکان شده بود که به من این احساس را داد که یک بار دیگر مورد تجاوز قرار گرفتم.

فاطمه خودش را در این کشور هم یک قربانی می بیند.اکنون بعد از چندین سال هنوز برایش سختت است که برای درمان به کلینک زنان مراجعه کند و حاظر نیست که تجربه های سختت دوران کودکی اش دوباره تکرار شود حتی به قیمت دوباره طبیی شدن بدنش تمام شود.

AFTONBLADET
torsdg 20 oktober
Hanna Blanksvärd
از طرف پروین شاعری