.
انتخابات فلسطین و پیروزی حماس در برنامه No to Political Islam
04-Feb-2006
     

برنامه ای از آذر ماجدی در کانال جدید به زبان انگلیسی

آذر ماجدی در مصاحبه با رامی باتهیش سخنگوی MIFTAH سازمانی فلسطینی در اورشلیم شرقی، آدام کلر از سازمان گوش شلم (بلوک صلح) از اسرائیل و علی جوادی نتیجه انتخابابات در فلسطین و پیروزی حماس را تحلیل میکند و تاثیرات این انتخابات را بر روند صلح، بر جامعه فلسطین و اسلام سیاسی مورد بررسی قرار میدهد:
آیا پیروزی حماس بیانگر اسلامیزه شدن فلسطین است؟
آیا تشکیل دولت حماس جامعه را اسلامیزه میکند؟
آیا روند صلح به عقب کشیده میشود؟
آیا این پیروزی نشانه رشد جنبش اسلام سیاسی در منطقه است؟
دوران پسا عرفات و شارون آیا ما را به صلح نزدیک تر میکند؟

این سوالات و سوالات دیگر در این برنامه مورد بحث قرار میگیرد.
بعلاوه سخنرانی آدر ماجدی در کنفرانس جهانی شدن اسلام سیاسی، در یادبود قربانیان قتل ناموسی در استکهلم نیز در این برنامه به نمایش گذاشته میشود. فراخوان کمک و همبستگی با کارگران شرکت واحد در برنامه اعلام میشود.

azarmajedi@yahoo.com
http://www.newchannel.tv/NoToPolitical-Islam.htm