برقع نافی هویت انسانی زنان است! باید ممنوع شود!
18-Oct-2006
سازمان آزادی زن
با خواست برکناری زنی که با چهره پوشیده و روبند اسلامی در سر کلاس کار حاضر شده بود، بحث روبند یا برقع در اواسط اکتبر ۲۰۰۶ در انگلستان به یکی از مباحٽ حاد تبدیل شد. مساله از این قرار است که، اعظمی، زنی که دستیار آموزگار است با روبند اسلامی در سر کلاس حاضر میشود و بعد از مواجه شدن با مخالفت مقامات مربوطه اعلام می کند: که تنها در شرایطی روبندش را در کلاس بر خواهد داشت که مردی در سر کلاس حضور نداشته باشد!؟

دلایل و استدلالات له و علیه در این جدل متنوع اند. فیل وولاس، یک مقام محلی بریتانیا به هفته نامه "ساندی میرور گفته است که اعظمی خود را در موقعیتی قرار داده که دیگر نمی تواند به کار خود ادامه دهد. وولاس گفته است این درخواست اعظمی نوعی تبعیض جنسیتی است و وی کودکان را با اصرار برای پوشیدن روبند، از حقوق خود برای آموزش کامل محروم می کند. در همین حال جک استرا، رهبر جناح اکثریت در مجلس عوام، در یک روزنامه محلی به زنان محجبه توصیه کرده است که در حوزه انتخابیه او از پوشیدن برقع خوداری ورزند. در طرف مقابل مدير سياستگزاری حزب محافظه کار، حزب اصلی مخالف دولت، گفته است اين توصيه می تواند آغازگر ترويج "دکترينی خطرناک" در مورد جلوگيری از حق افراد در انتخاب نوع پوشش آنان باشد. و در آخر فتوای يکی از مسئولات شورای مسلمانان بريتانيا از همه شنیدنی تر است. او می گوید: درک می کند آقای استرا هنگام گفتگو با زنی که تمامی چهره خود را پوشانده احساس آسايش نمی کند".

اما در بحٽ در مورد برقع مانند تنها دو جناح، اسلامیستها و مدافعین رنگارنگ حکومتهای غربی و جریانات بورژوایی تمام تصویر را نمیسازند. نیروی دیگری وجود دارد که با تمام قوا در مقابل تعرض اسلامیستها به حقوق زنان و جامعه ایستاده است.

سازمان آزادی زن میگوید: برقع پوشش نیست. ابزار و پرده ای برای مخفی کردن هویت انسانی زنان است، تلاشی برای مخفی نگهداشتن هویت زنان از منظر جامعه است.

ما میگوئیم اسلامیستها نباید امکان پیدا کنند تا زنان را در زندان برقع و روبند، چه با ترس و ارعاب و چه حتی "داوطلبانه"، اسیر کنند.

ما میگوئیم یک رکن هویت شهروندی در جوامع امروزی علنی بودن چهره و هویت هر فردی در جامعه است. تعرض مذهب به زنان برای سلب این حق از آنان یک تلاش ضد انسانی و ضد اجتماعی است که جامعه انسانی باید جلوی چنین تعرضی را سد کند.

ما میگوئیم برقع و روبند باعٽ ترس و وحشت کودکان و محصلین در محیط های آموزشی است.

سازمان آزادی زن اجازه نخواهد داد تا اسلامیستها تعرض خود به زنان را در چهارچوب "ازادی پوشش" پنهان کنند. برقع و روبند پوشش نیست. این جریانات کوچکترین ارزش و احترامی برای آزادی پوشش قائل نیستند. در جوامع اسلام زده زنان و مردان بخاطر زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی شلاق میزنند. نباید اجازه داد از این حق مسلم انسانی در تعرض به حقوق زنان بهره جویی کنند. باید با تمام قوا از هویت اجتماعی زنان در مقابل تهاجم اسلامیستها دفاع کرد.

اما برقع و روبند گوشه ای از نابرابری عظیم اجتماعی هستند که اسلامیستها بر زنان تحمیل میکنند. برای آزادی زن باید از شر اسلامیستها خلاص شد.


نه به حجاب، نه به برقع!
ستم بر زن موقوف!

زنده باد آزادی و برابری

سازمان آزادی زن

۱۸ اکتبر ۲۰۰۶