اطلاعیه 4

 

ستم بر زن موقوف

سرکوب زنان ممنوع

فعالین حقوق زن در بند باید آزاد شوند

کمپین بین المللی برای آزادی زنان در بند!

 

مریم حسین خواه بازداشت شد!

 

 

طبق گزارش سایت "تغییر برای برابری" مریم حسین خواه روزنامه نگار، عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز زنان و فعال جنبش زنان بازداشت شد. چند روز پیش رژیم اسلامی نشریه "زنستان"،  ارگان مرکز فرهنگی زنان را مسدود کرد و امروز مریم حسین خواه را بازداشت کرد. طبق گزارش سایت مزبور:

مریم حسین خواه "برای 26 آبان ماه 1386 به دادسرای ویژه امنیت احضار شد و در آنجا به مدت دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. به او گفته شد که متهم به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغییر برای برابری است. همچنین از او خواسته شد که برای ادامه بازجویی ساعت 9 صبح روز بعد نیز مجددا به دادگاه مراجعه کند اما در پی مراجعه مجدد مریم حسین خواه به دادگاه در 27 آبان 1386 در کمال تعجب برای او قرار بازداشت صادر شد و این فعال جنبش زنان را ساعت 2 بعد از ظهر به زندان اوین منتقل کردند."

سازمان آزادی زن بازداشت مریم حسین خواه، کلیه فعالین حقوق زن و توقیف نشریه زنستان را شدیدا محکوم میکند و خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی است. سازمان آزادی زن از کلیه انسان های آزادیخواه و برابر طلب میخواهد که به سرکوب فعالین جنبش حقوق زن اعتراض کنند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شوند. باید خاطر نشان کرد که علیرغم سرکوب شدید فعالین جنبش های اعتراضی اجتماعی، اعتراضات بین المللی موثر است. همین چند روز پیش لایحه ای به مجلس اسلامی عرضه شده که طی آن سنگسار در شرایطی که به زیان منافع ملی باشد متوقف خواهد شد. به زبان ساده معنای این لایحه اینست که زمانی که این احکام اعتراضات بین المللی را موجب میشود، باید متوقف شود. لذا سازمان آزادی زن از تمام کسانی که نسبت به موقعیت این فعالین نگران اند، میخواهد که پتیشن ما را امضاء کنند.

tphttp://www.PetitionOnline.com/maryam20/petition.html://www.PetitionOnline.com/maryam20/petition.html

ستم بر زنان موقوف!

زنده باد آزادی زن!

سازمان آزادی زن

18 نوامبر 2007

 

 

 

 

مریم حسین خواه روزنامه نگار، عضو کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز زنان و فعال جنبش زنان بازداشت شد. چند روز پس از مسدود شدن سایت زنستان ارگان مرکز فرهنگی زنان، مریم حسین خواه که از اعضای مرکز فرهنگی و تحریره زنستان و سایت تغییر برای برابری، سایت کمپین یک میلیون امضا است، برای 26 آبان ماه 1386 به دادسرای ویژه امنیت احضار شد و در آنجا به مدت دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. به او گفته شد که متهم به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغییر برای برابری است. همچنین از او خواسته شد که برای ادامه بازجویی ساعت 9 صبح روز بعد نیز مجددا به دادگاه مراجعه کند اما در پی مراجعه مجدد مریم حسین خواه به دادگاه در 27 آبان 1386 در کمال تعجب برای او قرار بازداشت صادر شد و این فعال جنبش زنان را ساعت 2 بعد از ظهر به زندان اوین منتقل کردند.