بازگشت به آرشیو
رژیم اسلامی ابراهیم لطف الهی را در زیر شكنجه كشت. این جنایت هولناك گوشه ای از جنایت نزدیك به سه دهه حاكمیت سیاه جمهوری اسلامی علیه مردم در ایران است. بساط این جانیان را باید برچید!
  26 ژانویه روز اقدام سراسری علیه وضع موجود است.  سازمان آزادی زن همراه صدها سازمان ،  فعالین و جنبش های اجتماعی در سراسرجهان برای ممکن بودن یک دنیای دیگر، سمینارها و ورک شاپ برگزار خواهند کرد. در گوتنبرگ  روز شنبه سمینار و ورک شاپ و جشن برگزار خواهد شد

روز چهارشنبه دوم ژانویه 2008 راحله که متهم به قتل همسرش بود در ایران اعدام گردید. اعدام زنی که همسرش را کشته است در نوع خود بینظیر نیست.

آخرین فریاد او کیفرخواستی است علیه ستم سیستماتیک بر زن!

مصاحبه با شهلا نوری مسئول خانه مدوسا
مصاحبه با نسرین رمضانعلی از مسئولین واحد سازمانده آزادی زن در رابطه با جنبش دانشجوئی
   
   
   
Email : info@azadizan.net