.
احضار فعالین جنبش حقوق زن به دادگاه انقلاب
19-maj-2008
سازمان آزدادی زن
 
                                       

 

 

                               

در آستانه 22 خرداد، جلوه جواهری به اتهام " اقدام علیه امنیت ملی"  به دادگاه انقلاب احضار شد! چندی قبل مریم حسین خواه، دیگر فعال جنبش حقوق زن نیز از طریق شعبه 13 دادگاه انقلاب با همین اتهام احضار شد. در ماه اردیبهشت امسال، پروین اردلان که از فراخوان دهنده گان برگزاری تجمع 22 خرداد 1385 در میدان 7 تیر بود، با حکم شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی طبق ماده 610 قانون مجازات به دو تا سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.


جلوه جواهری که در روز 22  خرداد 85 به همراه ديگر زنان برابري طلب در ميدان  7 تير تهران مورد تهاجم رژیم قرار گرفته بود، به اتهام همکاری با سایت " تغییر برای برابری" مدت یک ماه در زندان بسر برده و با وثیقه سنگین 5 میلیون تومانی از بند رژیم آزاد شد.
سازمان آزادی زن، بازداشت و اسارت فعالین جنبش حقوق زن را قاطعانه محکوم میکند. رژیم اسلامی بمنظور سرکوب جنبش وسیع حقوق زن و به سکوت کشاندن فعالین این جنبش دست به این تمهیدات میزند. باید به این رژیم ضد زن و سرکوبگر ثابت کنیم که جنبش آزادی زن قوی تر و گسترده تر از آن است که بتوان با این روش ها آن را خاموش و سرکوب کرد.  سازمان آزادی زن از مردم ایران، از آزادیخواهان و برابری طلبان میخواهد که به این سرکوب ها اعتراض کنند. ما به سهم خود برای آزادی این فعالین برای تحت فشار گذاشتن رژیم اسلامی در سطح بین المللی تلاش خواهیم کرد. ما از کلیه انسان هایی که قلبشان برای آزادی و برابری زنان می طپد دعوت میکنیم تا با پیوستن خود به سازمان آزادی زن زمینه مبارزه گسترده تر را برای آزادی و برابری و لغو آپارتاید جنسی فراهم کنند.
ستم بر زنان موقوف!
سرکوب زنان ممنوع!
زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن
18 مه 2008

 
www.azadizan.net