.

دست نهادهای اسلامی از دانشگاه کوتاه!

15.Juni-2008
سازمان آزدادی زن
 
                                       

 

 

                               

www.azadizan.net


شامگاه شنبه 25 خرداد 87 رسانه های دانشجویی خبر "تعرض" حسن مددی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه زنجان را به یک دانشجوی دختر منتشر کردند.

 در پی پخش این خبر دانشجویان دانشگاه زنجان با سردادن شعار "نداف بی لیاقت استعفاء" دست به اعتراض و تجمع زدند. دانشجویان از ساعت ۶ صبح دوشنبه با مسدود نمودن درب ورودی اصلی و تشکیل حلقه انسانی عملا دانشگاه را به تعطیلی کشانده و فقط  به دانشجویان اجازه ورود میدادند.


دانشجویان دانشگاه زنجان اعلام کرده اند تا زمانی که رئیس دانشگاه زنجان، نداف، استعفا ندهد و مسئولین خواسته های دانشجویان را جامه عمل نپوشانند، آنها به تحصن خود ادامه خواهند داد. 


خشونت جنسی مسئولین دانشگاه علیه دختران دانشجو و حتی تجاوز جنسی، یکی از اشکال متداول  خشونت نسبت به زنان تحت رژیم اسلامی است. در اعتراض به این مساله در ماههای اخیر دانشجویان در شهرهای تبریز و کرمانشاه نیز اعتراضاتی را سازمان دادند.


این بار دانشجویان موفق شدند این فرد کثیف را از کار تعلیق کنند. این مساله میتواند مبنای گسترش اعتراضات برای کوتاه کردن دست نهادهای اسلامی "کميته انضباطي و حراست" از دانشگاه ها قرار گیرد. 


ستم بر زنان موقوف!

سرکوب زنان ممنوع!

زنده باد آزادی زن

سازمان آزادی زن

28 خرداد 87