.

گرازشی کوتاه تصویری فرار مفتضحانه عاملان رژیم جنایت کار اسلامی از درب آشپزخانه خانه مردم باککا در شهر گوتنبرگ سوئد به دلیل وحشت از حضور تظاهرات کنندگان مستقر در محل.

17-March-2009
سازمان آزادی زن