بازگشت به آرشیو
 

 

 

 

 

 
آرشيو 2009-04
آذر ماجدی


ائتلاف ناتنیاهو-لیبرمن در قدرت، آپارتاید جنسی رسمی در اورشلیم. آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ ایده تشکیل سازمان "اکس یهودى"

لیزا سروش
آذر ماجدی
:بنفشه

سازمان آزادي زن
آذر ماجدی
لیزا سروش
 

 

Email: info@azadizan.net