.

خشمی که در 18 تیر امسال بر سر نظام اسلامی کوبیده خواهد شد

17-Juli-2009
داریوش شاهماری
                                       

 

18 تیر روز اعتراض و اعلام کیفر خواست مردم ایران علیه جمهوری جنایتکار اسلامی را پیش رو داریم حرکتی که ویژگی های بارز آن نقطه عطف گسترش اعتراضات و مبارزه بر حق دانشجویان و جوانان و توده مردم جان به لب رسیده از دست رژیم اسلامی بود و خطی را در مبارزات مردمی ترسیم کرد که ادامه آن قیامی را در خرداد امسال رقم زد که در تاریخ مبارزات مردم ثبت گردید.

در 18 تیر87جنبش سرنگونی رژیم اسلامی پایه های خود را محکم نمود و جامعه ایران و افکار عمومی و بین المللی را تحت تاثیر قرار داد ، آن تحرک و جنبش که به آگاهی دانشجویان از ماهیت رژیم اسلامی و مردم ستیزی آن استوار بود به همگان اعلام کرد جمهوری اسلامی و جناح های آن دیگر بر پایه هایی پوسیده ایستاده اند و باید بروند و خامنه ای ، رفسنجانی و دیگر سران رژیم که دستشان به جنایت علیه مردم ایران آلوده است ، باید محاکمه شوند .

کشتار و اعدام و زندان و شکنجه باید برود و آزادی و رهایی مردم باید محقق شود. بدین صورت جدال نهایی مردم با قصد سرنگونی رژیم اسلامی وارد مرحله نوینی شد و از آن مقطع تا کنون هر ساله و به مناسبت 18 تیرجنب و جوش و تحرک اعتراضی گسترده در تهران و شهرهای بزرگ در میان دانشجویان و جوانان و توده مردم معترض دامنه گرفت که انتظار می رود امسال در بعد گسترده تری به پیش برود.

البته در این بین جنبش آزادیخواهانه چپ با روشنی و قدرت بیشتر به جلو صحنه آمد. جمهوری اسلامی و سران ریز و درشتش از تداوم و تکرار اعتراضات و مبارزات ما کارگران ،زنان ، جوانان و مردم ، هراسان و وحشت دارند و ما باید این نقطه قدرت خود را بشناسیم و آنرا تکرار کنیم و به اوج تازه ای برسانیم .

18 تیر امسال نیزباید در اعتراضات گسترده و هماهنگ در سراسر ایران به میدان بیاییم و کیفر خواست خود را با خواست محوری سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی و برابری و با مطالباتی چون کوتاهی دست مذهب از زندگی مردم ، لغو آپارتاید جنسی ، آزادی فوری زندانیان سیاسی اعلام کنیم .

در سطح شهر دانشگاه و محله ، محیط کار و هر جا که ممکن است تجمع و میتینگ اعتراضی ، با تظاهرات و انتشار قطعنامه و طومار های اعتراضی مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را گسترش دهیم و با کنترل محلات عرصه را بر رژیم اسلامی و دم و دستگاه نظامی و اداری آن تنگ کنیم .

دوره تعرض ما فرا رسیده است ، وسیعا باید به میدان بیاییم .

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی و برابری

داریوش شاهماری