.

تلاش مذبوحانه رژیم برای بقای بیشتر را در هم شکنید

28-Aug-2009
داريوش شاهماري
                                       

 

جمهوری اسلامی زیر فشارها و اعتراضات فزاینده مردم روزبروز به فروپاشی خود نزدیکتر می شود ، از مدتها پیش در ایران ورق برگشته و ناقوس مرگ جمهوری اسلامی به صدا در آمده است و بحران حکومتی ناشی از اختلافات در سیطره قدرت سیاسی و اقتصادی سراپای این رژیم را فرا گرفته است و در این برهه ای است که حکومت اسلامی برای رهایی از این بحران به هر عملی دست می زند، از برپایی و افزایش چوبه های دار در ملا عام گرفته تا براه انداختن بساط وحشیانه سنگسار و تخت شلاق در خیابانها و دستگیری دختران و پسران جوان در جشن های خصوصی.

رژیم با این حرکات می خواهد به خیال خود ضربه شستی را به مردم نشان داده و آنها را بترسانند تا قیام و خیزش ملت را بر علیه رژیم در کنترل درآورند ، مردمی که نه تنها ولایت فقیه یا دست نشاندگی احمدی نژاد، بلکه کلیت آن را نشانه گرفته اند و به کمتر از محو جمهوری اسلامی رضایت نخواهند داد .

درهمین راستاست که موج دستگیری فعالین سیاسی و مدنی آغاز و با بر چسب قاچاقچی مواد مخدر یا دزد و شرور به چوبه های دار سپرده می شوند و همه این اعمال ضد انسانی از حکومتی ناشی میشود که اسلام را بنای حکومت داری خود قرار داده است، لذا در این برهه باید هوشیاری بیشتری بر فضای جامعه حاکم بوده وقیام مردم در مسیر درست خود و با توجه به خواسته های واقعی مردم بر مبنای آزادی و برابری در جامعه تلاش مذبوحانه رژیم را در هم شکسته و اجازه ندهد تا این رژیم ضد مردمی در آخرین دوره حیاتش قربانی بیشتری بگیرد.

موقعیت این نظام قاصب و جنایتکار بحرانی است اما با این حال در آخرین روزهای حیاتش هم می کشد،سنگسار می کنند ، شلاق می زند و یا با فرستادن لباس شخصی ها به جان مردم آنها را از پای در می آورند ، چرا که این اعمال بخشی از موجودیت این رژیم است .
اما این سیاستهای رژیم کثیف اسلامی باید با قاطعانه ترین اشکال از طرف مردم ایران پاسخ بگیرد، باید چوبه های دار را بر سرشان خراب کرد .
باید شعارها و مطالبات مربوط به توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی نابودی جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور را به شعار اصلی اعتراضات و اجتماعات تبدیل کرد .باید این رژیم را در جامعه بین المللی رسوا کرد.
به امید روزی که مذهب و دین اسلام سایه اش را از سر مردم ایران بردارد و مردم ایران در صلح و صفا و امنیت زندگی نمایند.

مرگ بر جمهوري اسلامي
داریوش شاهماری