.

خشونت عليه زن

03-Nov-2009
نگين راد
                                       

 


خشونت عليه زنان اصطلاحي تخصصي است که براي توصيف کلي کارهاي خشونت ‌آميز يا هرگونه عمل خشونت آميز بر پايه جنسيت که بتواند منجر به آسيب فيزيکي (بدني) ، جنسي يا رواني زنان بشود، بکار برده می شود.

انواع خشونت عليه زنان:

خشونت خانگي: خشونت عليه زنان در خانواده ها شايع ترين شكل خشونت عليه آنان است. نتايج بررسي ها حاكي از آن است كه احتمال ضرب و جرح، تجاوز و قتل زنان به دست همسرانشان بيش از سايرين است.
زنان بارها به دست همسرانشان به طور جدي مجروح شده و در برخي موارد بعلت آسيب هاي حاصله مي ميرند. عدم قابليت پيش بيني تهاجم هاي خشونت خانگي و نا مأنوس بودن آنها با روحيه و اخلاق زنان، بر عذاب و شكنجه حاصل از آنها مي افزايد.. امكان ادامه تهاجم ها عليه زنان در خانه، از هفته اي به هفته ديگر و شايد تا ساليان متمادي ( تا زمان مرگ زنان) وجود دارد.

خشونت جسمي:
بين 16تا 25 درصد از زنان در سراسر دنيا قرباني تهاجم جسمي همسران خود هستند. زنان خشونت جسمي را معمولاً افشا نمي كنند. شايد برخي از آنان به خاطر قصور در وظايفشان خود را سزاوار ضرب و شتم مي دانند سايرين نيز از آزار بيشتر شوهرانشان به خاطر خشونت مجدد به دلیل افشاي اسرار خانوادگي مي ترسند. يا بدليل شرمندگي از موقعيتشان از افشاي آن امتناع مي كنند.
خشونت رواني يا احساسي:
خشونت رواني يا احساسي شامل سوء استفاده ي لفظي مداوم،اذيت و آزار، تهديد، محروميت فيزيكي، مالي و استقلال شخصي است. براي عده اي از زنان سوء استفاده احساسي ناشي از توهين مداوم و عملكرد مستبدانه شوهرانشان دردناكتر از حمله فيزيكي است چرا كه چنين رفتاري اطمينان و خود باوري آنان را كم مي كند.

تجاوز و تهاجم جنسي:
بسياري از زنان با احتمال تجربه تجاوز يا درگيري براي رهايي از آن روبرو می شوند و دراکثر کشورهاي "اسلامي" زنان بعد از تجاوز و تهاجم جنسي به دلایل ناموسی به قتل می رسند یا زنده به گور ميشود
زنان معمولاً قرباني سوء استفاده جنسي غير تماسي نيز مي شوند. در چنين مواردي مردان با استفاده از روش هاي گوناگون، از جمله تماس تلفني. در مواردي كه سوء استفاده جنسي غير تماسي بررسي شده، درصد بالايي از زنان (در مواردي بيش از 50درصد) تجاربي تلخ داشته اند.

خشونت عليه زنان محبوس:
خشونت عليه زنان محبوس در زندان ها و مراكز باز پروري زنان و بزهكاران از انواع ديگر خشونت است. ماهيت سوء استفاده از زنان زنداني متفاوت است و دامنه اي از آزار جسمي يا لفظي تا شكنجه جسمي و جنسي را دربرميگيرد. دختران زنداني در هنگام اعدام مورد تجاوزقرار می گیرند تا از نظر اسلام باکره از دنيا نروند.

خشونت عليه زنان مستخدمه منازل:
مستخدمه هاي خانگي معمولاً در برابرتهاجم هاي خشونت بار نظير سو استفاده جسمي و تجاوز كارفرمايانشان آسيب پذيرند.
اين خطر به علت امكان مضايقه كارفرمايان از پرداخت حقوق و تحويل گذرنامه و مدارك شخصي بويژه در مورد زنان مهاجر افزايش مي يابد. خشونت عليه دختر بچه ها، ترجيح پسران بر دختران در خانواده ها، خشونت عليه زنان در وضعيت درگيري، جنگ و ناآرامي ها و محروميت دختران از آموزش نسبت به پسران نيز از ديگر انواع خشونت عليه زنان است.

آثار و پيامدهاي خشونت عليه زنان:
تاثير بر قرباني به صورت كاهش كارايي در محيط كار، كاهش يادگيري در مدرسه و عدم توانايي برقراري روابط اجتماعي است. آسيب هاي جسمي جدي، آسيب هاي دوران حاملگي، حاملگي هاي نا خواسته و زود رس از ديگر عواقب اين مساله است.
عواقب رواني خشونت عليه زنان نيز شامل افسردگي، ترس، اضطراب، خود ضعيف بيني، نارسايي هاي جنسي، مشكلات غذايي و استرس بعد از حادثه است.
گسترش خشونت جنسي همچنين مي تواند اثر نامطلوبي بر سلامت جامعه داشته باشد. به انزواي زنان قرباني خشونت از خانواده يا تبعيد آنان از خانه و جامعه و قطع ارتباطات اجتماعي بيانجامد. زنان قرباني خشونت ممكن است براي هميشه از تشكيل خانواده و زندگي با مردان اجتناب كنند.

خشونت در خانواده يعني چه؟

وقتي در چارچوب يک ارتباط نزديک ميان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آميز و سلطه گرانه است، نتيجه آن خشونت خانگي خواهد بود.
خشونت خانگي مي تواند جسماني، جنسي، رواني يا عاطفي باشد. سوءاستفاده مالي و محدود کردن فرد نيز از جمله مشخصه هاي ديگر خشونت خانگي است.
خشونت مي تواند عملا يا فقط با تهديد صورت بگيرد؛ همچنين هميشگي يا موقتا اتفاق بيافتد.
خشونت در خانواده در ميان تمام طبقات اجتماعي، گروه هاي سني، نژاد، جنس، شيوه زندگي يا به رغم معلوليت رخ مي دهد. خشونت خانگي مي تواند در هر زمان - چه در ابتدا و چه پس از گذشت چند سال از ارتباط ميان دو نفر رخ بدهد. تمام اشکال خشونت - رواني، اقتصادي، عاطفي و جسماني - از قدرت طلبي و سلطه گري فرد آزار رسان ناشي مي شود.

کودکان نيز از تاثير منفي خشونت خانگي - چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت - درامان نيستند.

قتل ناموسي.
جنايت‌هاي ناموسي يا قتل ناموسي به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان يک خانواده به دست مردان خويشاوند خود گفته مي‌شود. اين زنان به علت «ننگين کردن شرافت خانواده خود» مجازات مي‌شوند. اين ننگ موارد گوناگوني را شامل مي‌شود از جمله خودداري از ازدواج اجباري، قرباني يک تجاوز جنسي بودن، طلاق گرفتن، رابطه خارج از ازدواج. جنايت‌هاي ناموسي صورتي از خشونت عليه زنان محسوب مي‌شوند که گاها به سنگسار زن و یا دختر جوان منجر می گردد.
این همه فقط گوشه ای از خشونت علیه زنان در جهان معاصر است.
نگین Rad
09/11/03