.

جايگاه زن دراسلام

23-Dec-2009
داریوش شاهماری
 
                                       

 

جايگاه زن دراسلام
ستمکشى زن يک وجه مشخص مهم دنياى امروزاست.همواره زنان در کليه جوامع بابى حقوقى وتبعيض روبروهستند وحتى از کمترين حقوق طبيعى برخوردارنيستند.زنان در جامعه هاى کنونى دنياى غرب که به قول سرمايه داران درمتن تمدن وآزادى هستندهمچنان معترض وخواهان عوض کردن وضع موجودورسيدن به آزادى مطلوب وبدون دستکارى سيستم مى باشندچه رسدبه زنان دردنياى اسلام عقب افتاده وعقب گراوخرافه پرست که هنوزکه هنوز است بعد از گذشت ١٤٠٠ سال اين تفکرات پوچ وتوخوالى را به ذهن نسل آينده ميخورانندکه بايدبراى على وحسن وحسين ؤ...گريست .ستمکشى وفرودستى زن مقوله مهمى است که اسلام آن را براى برقرارى خودپرورش مى دهد.مذهب به طور مشخص قائل به تبعيض زن و مرد در نظام خود است و آن را تضمين برقرارى وتثبيت حاکميت خود ميداند. درجامعه اسلامى ازدواج ورابطه جنسى اجبارى ونا برابر است که موجب تباهى هزاران زن شده و عاقبت آنان يا منجر به بيماريهاى روحى روانى ويا منجر به خودکشى ميشود.ازدواجى که بدون عشق وهيچ احساسى صرفاّبادخالتهاى خانواده پيش مى آيدنتيجه اش کاملا مشخص است. آنها هيچ حقى براى انتخاب در ازدواج ندارند ونا گفته نماند که در بسيارى از خانواده هاى مذهبى دختران حتى حق ديدن طرف خود را پيش از عقد کذايى ندارندوبه دنبال آن بعد از ازدواج موقعيت زن بعنوان مادرـ همسر وبرآورنده تمايلات جنسى مردان است.زن در اسلام زير دست مرد است ومرد موقعيت برتر ومسلطى نسبت به زن داراست وعموماّزن به عنوان موضوع لذت وسودجويى جنسى مرد بشمار مى آيد.زن رسماّوقانونااز نيم حقوق مرد نيزبرخوردار نيست در اين جامعه نفوذ مذهب وسنتهاى کهنه وخرافه آنقدر عميق است که ستمکشى زن وبيحقوقى او به طور مشخص خودنمايى مى کند .در نظام اسلامى زن به عنوان اسيرى در بند در جامعه تعريف ميشودوزن را موجودى وابسته ونقش وزندگى او رادر وابستگى وخدمت مرد خلاصه مى کند.
تا مادامى که رهايى وپيشرفت زنان در جامعه اى تثبيت نشود واز حقوق معين وثابتى برخوردار نشود نمى توان يک جامعه آزاد ورو به رشدى را ارائه داد.پيشروى زنان بسوى آزادى همواره تعين کننده تحول وتکامل آن جامعه است ورهايى زن از مذهب در واقع رهايى جامعه از عقب افتادگى وگرايشات پوچ مذهبى است ولازمه پيشرفت وتکامل جامعه حرکت وفعاليت زنان در تمام عرصه هاى زندگى است .حضور اودر فعاليتهاى اجتماعى سياسى نه تنها بالا بردن ارزشش را ثابت مى کند بلکه در مقياس گسترده اى زمينه هاى تمدن وپيشرفت را در همان جامعه افزيش مى دهد پيش شرط رهايى جامه از تبعيض و نا برابرى فعاليت زن در عرصه هاى گوناگون است.يک جامعه آزاد نه تنها آزادى را به زنان باز ميگرداند بلکه نقش جنسى وتمام حقوق را به طور مساوى عرضه مى کند وهمه چيز را در خدمت رشد ورهايى انسان قرار مى دهد به اميد بر پايى يک جامعه آزاد وبدور از هرگونه تبعيض ونابرابرى که اين تنها با انسجام وهمراهى تک تک انسانهاى آزاديخواه به وقوع مى پيوندد.
مرگ بر حکومت ضد زن
داریوش شاهماری