بازگشت به آرشیو
اطلاعيه سازمان آزادي زن

آذر ماجدی در گفتگو با رادیو بی بی سی:"برقع باید در امکان عمومی ممنوع شود!"
اطلاعيه سازمان آزادي زن بیانیه ۵ ماده ای تعدادی از فعالین حقوق زن قدمی به پیش یا تلاشی برای به عقب کشیدن جنبش آزادی زن
 

بیانیه ۵ ماده ای تعدادی از فعالین حقوق زن

سخنرانی و پرسش و پاسخ
قدمی به پیش یا تلاشی برای به عقب کشیدن جنبش آزادی زن
"خیلی کم، خیلی دیر!"
:آذر ماجدی

فايل صوتي. پرسش و پاسخ

آذر ماجدی "بیانیه زنان برای برون رفت از بحران " سندی برای عقب کشیدن جنبش آزادی زن
اطلاعيه سازمان آزادي زن سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه دوبلی ن تمام مذاهب زن ستیز، ضد زن و مشوق خشونت اند !
Email : info@azadizan.net
2010-01