.

٨ مارس اعتراض کل جامعه به نابرابری

26-Feb-2010
علی حسینی
                                       

 

8 مارس روز جهانی زن با اعلام کیفر خواست جامعه متمدن بر علیه سیستم زن ستیز و ضد انسانی در سراسر جهان و به موازات آن در ایران که ارتجاعی ترین رژیم را دارد برگزار میشود. جمهوری اسلامی از بدو حاکمیت سیاهش با ارتجاعی ترین قوانینی که بر پایه الاهیات و اسلام استوار است، با بیشرمی تمام زنان را فرودست، ناقض العقل و ضعیفه محسوب کرده و با حمایت همه جانبه فرهنگ مردسالار هر جنایتی بر علیه زنان را مشروعیت بخشیده است.
زن ستیزی، خشونت آشکار علیه زنان بخش مهم هویت رژیم اسلامی است. 30 سال گذشته سالهای تلاش نمایندگان خدا برای حاکم کردن ضد انسانی ترین قوانین بر زندگی زنان، سالهای مقاومت و جنگ نیمی از جامعه در مقابل این تعرض وحشیانه اوباش اسلامی و برای احقاق حقوق انسانی شان بوده. 30 سال نه به بیحقوقی، نه به آپارتاید، نه به حجاب و تلاش برای راه اندختن جنبشی وسیع و همگانی برای برابری زن و مرد بود.
جنبش برابری طلب زنان با اعلام کیفرخواست برعلیه همه توحش اسلامی و بیحقوقی زن در همه ابعاد آن قد علم کرده و مبارزه نامحدودی را آغاز نموده است.
جنبش رادیکال و اعتراضی دفاع از حقوق زن همزمان با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در مصاف با قوانین ارتجاعی و پوسیده این رژیم مبارزه بی امانی را شروع کرده است و دستاوردهای زیادی را در طول این چند سال داشته است، تلاشهای رژیم از اعلام قوانین ارتجاعی، راه اندختن دسته های اوباش در خیابانها تا دستگیری فعالین دفاع از حقوق زن برای عقب راندن این جنبش عظیم و انسانی نه فقط موفقیتی به دست نیاورده بلکه عملا و در دنیای واقعی در بسیاری از زمینه ها مجبور به عقب نشینی شده است. امروز جنبش دفاع از حقوق زن دیگر مختص به چند خواسته و یا مختص به زنان نیست.
جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی زنان همگام با مبارزات کارگران و تمام انسانهای آزادیخواه در جامعه بر علیه وضع موجود مبارزه کرده است و به یک جنبش سراسری مبدل شده است.
چه باید کرد ؟
باید هر کس و هر جریانی که خودش را مدافع حقوق زنان میداند و به اصل برابری کامل زنان در تمامی شئونات جامعه معتقد است در عرصه مبارزه علیه نابرابری زن فارغ از هر گونه گرایشی که دارد پا به میدان عمل گذاشته و با یک شعار و یک پلاتفرم واحد به میدان بیاید. و با ایجاد یک صف متحد و قوی برای به دست آوردن خواستهای انسانی جنبش آزادیخواه و برابری طلبی زنان تلاش کرد و خواستار برابری کامل زن و مرد در جامعه شد.
صف دفاع از برابری زن و مرد جنسیت و مذهب و ملیت و هر نوع هویت کاذب دیگری را به رسمیت نمیشناسد. ٨ مارس امکانی است برای دفاع از حرمت انسانی و آزادی و برابری در جامعه، امکانی است برای نشان دادن ریشه های بیحقوق زن نه فقط در جامعه اسلام زده ایران بلکه در کل این دنیای وارونه.
٨ مارس روز اعتراض علیه رژیم و سیستمی که مسبب این بیحقوقی و تبغیض و نابرابری است، روز دست در دست هم گذاشتن و اعتراض همگانی علیه بیحقوقی زن است.
جنبش زنان با حمایت گسترده تمامی انسانهای آزادیخواه و فعالین کارگری ، دانشجوئی وکودکان میتواند در فضای کنونی گام مهمی بر دارد. و خواستار یک جامعه آزاد و برابر باشد.
زنده باد جنبش آزادیخواه و برابری طلب زنان.

مرگ بر حکو مت ضد زن

علی حسینی