.

اخوان المسلمین و مخالفت شدید با پیش نویس بیانیه سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت نسبت زنان

23_mars 2013

سازمان آزادی زن

 
                                       

 

هفته گذشته، اخوان المسلمین در مصر یک اطلاعیه شدیداللحن علیه پیش نویس بیانیه سازمان ملل که خواهان پایان خشونت نسبت به زنان است، منتشر کرد. اخوان المسلمین این بیانیه و فراخوان سازمان ملل را مردود شناخته و اعلام کرده است که این بیانیه مغایر "خصوصیات فرهنگی" جامعه مصر است و به "از هم پاشیدگی کامل جامعه مصر" منجر خواهد شد. اخوان المسلمین از "رهبران ملل مسلمان" خواست که شدیدا با این سند مخالفت ورزند و به گروه های حقوق زن توصیه کرد که فریب "این فراخوان های انحرافی بسوی مدرنیزاسیون منحط و فساد ویرانگر" را نخورند. اخوان المسلمین بخصوص بند مربوط به حق زنان و دختران در استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری، وجود سیستم بهداشت و درمان جنسی و بازتولیدی، از جمله سقط جنین، حق شکایت از شوهر بخاطر تجاوز، محکومیت آزار جنسی و برقراری برابری جنسی در خانواده و همچنین بند مربوط به مجاز بودن زنان مسلمان به ازدواج با مردان غیرمسلمان، الغای چند همسری و جهیزیه و برسمیت شناسی حقوق همجنسگرایان را شدیدا مورد نقد قرار داد.

این یک صحنه نبرد دیگر اخوان المسلمین و دولت مصر علیه آزادیخواهی، برابری طلبی و جنبش حقوق زن در مصر است. در هفت ماه گذشته اعتراضات گسترده توده ای علیه دولت مصری و اخوان المسلمین در قاهره و دیگر شهرهای مصر در جریان بوده است. در همین چند روز گذشته یک جنگ خیابانی شدید میان مردم و طرفداران اخوان المسلمین در مقابل دفتر این سازمان در قاهره بوقوع پیوست که منجر به مجروح شدن ده ها نفر گردید. جریان اسلامی با تمام قوا و با کمک های دولتها غربی بویژه آمریکا دارد می کوشد که پای خود را بعنوان قدرت بلامنازع در کشورهای منطقه محکم کند. اما جنبش سکولار، حقوق زن، چپ، کارگری، آزادیخواه و برابری طلب در مقابل این جنبش ارتجاعی در مصر و تونس صف آرایی کرده است. مبارزه علیه جنبش اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا بشکلی گسترده و توده ای در جریان است. باید این جنبش را تقویت کرد، باید جنبش اسلامی را به زیر کشید، باید در مقابل تروریسم دولتی که عملا به تحکیم و تقویت جنبش اسلامی مشغول است یک مقاومت گسترده را سازمان داد .