.

خشونت علیه زنان بیداد می کند !

23_mars 2013

شهلا نوری


                                       

 

در هفته های اخير، صفحه حوادث روزنامه ها، مملو از اخبار و گزارشهای تاسف بار و مشمئزكننده از فروش زنان و کودکان، اعمال خشونت، تجاوز و تعرض گروهي و انفرادي نسبت به زنان از هندوستان تا ایران از مصر تا سوئد، از سوریه تا افغانستان و برزیل تا بسیاری دیگر از کشورهای جهان بود. اذیت و آزار جنسی و تجاوز به زنان و دخترانی که در درگیریها و اعتراضات مصر شرکت دارند یکی از نمونه های برجسته خشونت جنسی دولتی نسبت به زنان است .

در بسیاری از کشورهای جهان، تبعیض صریح و علنی علیه زنان در قوانین مستتر است. کشورهای اسلام زده یک نمونه بارز این مساله اند. زنان رسما از حقوق برابر در عرصه اقتصاد، سیاست و خانواده محرومند. در بسیاری از این کشورها حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی قانونا بر زنان تحمیل می شود؛ این یک خشونت آشکار و وحشیانه نه فقط علیه زنان بلکه علیه کلیت جامعه است. بعلاوه زنان و دختران جوان در خانواده نیز تحت خشونت قرار دارند: اعمال خشونت جنسی از جانب افراد نزدیک خانواده که در بیشتر موارد به دلیل حفظ آبرو علنی نمی شود؛ اسید پاشیدن به صورت زنان بمنظور به تسلیم وادار کردن آنها یک امر متداول در بعضی از این کشورها است؛ ختنه زنان؛ فروش زنان و کودکان در قبال مهریه و شیربها؛ قتلهای ناموسی؛ ازدواج اجباری؛ تجاوز به دختر بچه ها تحت عنوان ازدواج شرعی. اینها نمونه های برجسته ای از بیحقوقی زنان و خشونت نسبت به آنها است. در برخی از این کشورها دخترانی که به مدرسه می روند عملا با جان خود بازی می کنند، طالبان هر روزه در بخشی از پاکستان و افغانستان مدارس دخترانه را بمب گذاری می کند و همین چندی پیش با قصد ارعاب خانواده ها و ممانعت از تحصیل دختران، مالالا یوسف زداه دختر بچه شجاع ۱۴ ساله که علنا از حق تحصیل دختران دفاع کرده بود، با شلیک گلوله بشدت زخمی کرد. در این کشورها قوانین مجازات عهد دقیانوس، از جمله سنگسار، دوباره فعال شده است .

اما خشونت وحشیانه و بیحقوقی به این کشورها محدود نمی شود. در مهد دموکراسی و تمدن غربی نیز هنوز خشونت علیه زنان بیداد می کند؛ در آمریکا، کانادا و استرالیا ۷۰-۴۰٪ زنانی که در یک جنایت کشته شده اند، توسط همسر سابق یا پارتنر کنونی شان بقتل رسیده اند. آمار تجاوز به زنان در آمریکا بسیار بالا است. یک زن از هر سه زن در دنیا در طول زندگیش مورد خشونت خانوادگی، تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار می گیرد؛ سه میلیون زن هر ساله در سراسر بریتانیا شکلی از خشونت را تجربه می کنند و تقریباً نیمی از زنان در انگلیس از خشونت درون خانه، آزار و اذیت جنسی رنج می برند. زنان در ارتش و پلیس آمریکا و کانادا مورد آزار جنسی یا تجاوز توسط مردان همکار یا مافوقشان قرار می گیرند .

بیحقوقی و خشونت نسبت به زنان یک خصلت نظام سرمایه داری است که در جوامع اسلامزده و با ارزشهای سنتی و عقب مانده ابعاد بسیار وحشتناکتری بخود می گیرد. جنبش آزادی زن وظیفه و رسالت سنگینی بر دوش دارد. باید علیه اسلام سیاسی، علیه تبعیض و بیحقوقی و بالاخره علیه سرمایه داری مبارزه کرد. این تنها راه دستیابی به آزادی و برابری و رفع کامل خشونت علیه زنان است .