.

جنبش آزادی زن۸ مارس را گرامی می دارد

5-mars 2013
سازمان آزادی زن
                                       

 

۸ مارس روز اعلام همبستگی جنبش آزادی زن در منطقه علیه جنبش اسلامی!

۸ مارس روزی است که در گوشه و کنار جهان هواداران آزادی زن یکبار دیگر تعهد خود را به مبارزه تا دستیابی به آزادی زن و برابری کامل زن و مرد اعلام میکنند. ۸ مارس به سمبل آزادیخواهی و برابری طلبی بشریت مدرن بدل شده است. اکنون بیش از یک قرن است که آزادیخواهان روز ۸ مارس را گرامی می دارند.

۸ مارس برای جنبش آزادی زن در ایران فقط یک روز جهانی نیست؛ این روز دارای یک اهمیت تاریخی ویژه برای این جنبش است؛ ۸ مارس روز تولد جنبش نوین آزادی زن در ایران است. ۳۴ سال پیش، چند هفته ای پس از بقدرت رسیدن حکومت زن ستیز اسلامی، جنبش آزادی زن با یک اعتراض توده ای علیه حجاب اسلامی و زن ستیزی رژیم اسلامی ابراز وجود کرد. بمیدان آمدن توده ای زنان علیه رژیم اسلامی یک واقعه تاریخی است و انعکاسی وسیع در سطح جهان داشت. این رویداد تاثیرات پایدار خود را بر مناسبات آشتی ناپذیر جنبش حقوق زن و جنبش اسلامی گذاشت. جنبش آزادی زن طی سی و چند سال اخیر علیه رژیم اسلامی، حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی و زن ستیزی اسلامی جنگیده است. این جنبش فراز و نشیب های بسیار داشته است، اما هیچگاه از پای ننشسته است و اکنون به الگوی آزادی زن در منطقه بدل شده است.

۸ مارس در ایران به یک سنت پایدار بدل شده است. تلاش های رژیم اسلامی برای مقابله با ۸ مارس و جانشینی آن با یک روز اسلامی، روز تولد فاطمه، با شکست مفتضحانه ای مواجه شد. تلاش های اخیر جنبش ملی – اسلامی برای آفریدن یک روز "ملی" زنان در تقابل با روز جهانی زن نیز راه به جایی نبرد. جنبش آزادی زن در ایران در کنار و در همبستگی با جنبش بین المللی حقوق زن در جهان ۸ مارس را گرامی میدارد. هم جنبش آزادی زن و هم رژیم اسلامی از مدتی قبل به استقبال آن میروند. رژیم اسلامی به نیروهای سرکوب خود برای مقابله با این روز آماده باش می دهد، ارازل و اوباش خود را به خیابان ها برای اذیت و آزار و سرکوب زنان می فرستد. جنبش آزادی زن می کوشد راهی برای گرامیداشت این روز، علیرغم سرکوبگری های رژیم بیابد. این روز، روز تقابل جنبش آزادی زن و رژیم اسلامی، یک جبهه نبرد آزادیخواهی و سرکوبگری اسلامی است.

اکنون بیش از دو سال است که خاورمیانه و شمال آفریقا، این منطقه اسلام زده شاهد خیزش عظیم توده های انقلابی علیه سرکوب و اختناق، فقر و نابرابری است. اسلامیست ها در این میان مذبوحانه میکوشند بمیزان هر چه بیشتری در قدرت سهیم شوند. جنبش آزادی زن در منطقه، بویژه در تونس و مصر علیه اسلامیست ها بمیدان آمده است. تاریخ بار دیگر تکرار می شود. جنبش آزادی زن دشمن آشتی ناپذیر جنبش اسلامی است.

باید بکوشیم تا بهر شکل ممکن این روز را گرامی بداریم! از تظاهرات و اعتراض در خیابان تا جلسات سخنرانی و جشن؛ از جمع شدن در محافل کوچک تا شادباش این روز در محل کار، مدارس و دانشگاه ها و محلات. ۸ مارس روز ماست؛ روز آزادیخواهی و برابری طلبی است؛ روزیست که به دنیا اعلام می کنیم تا دستیابی به آزادی و برابری کامل زنان از پای نخواهیم نشست. در این روز باید همبستگی عمیق خود را با جنبش آزادی زن در منطقه، بویژه تونس و مصر اعلام کنیم. مبارزین این جنبش ها هم سرنوشتان ما هستند. در همبستگی با یکدیگر قدرتمند تر خواهیم شد.

سازمان آزادی زن، مبارز سرسخت آزادی بی قید و شرط و برابری کامل و واقعی زن و مرد است. سازمان آزادی زن یک لحظه از تلاش خویش برای دستیابی به این امر باز نمی ایستد. بیایید با هم، دست در دست هم، در کنار و همراه هم در این روز تعهد خود را بر استحکام و تقویت مبارزه خویش اعلام کنیم. به سازمان آزادی زن بپیوندید. سازمان آزادی زن سازمان شما است!

 

زنده باد آزادی و برابری
زنده باد ۸ مارس
ستم بر زن موقوف
سرکوب زن ممنوع

 

سازمان آزادی زن
۵ مارس ۲۰۱۳