.

سمینار موقعیت زنان و جنبش اسلامی در خاورمیانه و آفریقای شمالی برگزار شد !

27_Feb_ 2013
سازمان آزادی زن
اطلاعیه
                                       

 

بمناسبت دهمین سالگرد تاسیس سازمان آزادی زن، روز شنبه ۲۳ فوریه در شهر گوتنبرگ سوئد، سمیناری تحت عنوان "موقعیت زنان و جنبش اسلامی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، اسلام و خشونت علیه زنان" برگزار گردید. سخنرانان این کنفرانس آذر ماجدی، سیاوش دانشور، شهلا نوری و کریم نوری بودند .

در ابتدا مریم کوشا به حاضرین خوشامد گفت و مختصرا به سابقه فعالیت های درخشان سازمان آزادی زن اشاره کرد. پس از آن آذر ماجدی بعنوان افتتاحیه در رابطه با ده سال فعالیت سازمان آزادی صحبت کرد. آذر ماجدی گفت که سازمان آزادی زن افتخار می کند که طی ده سال گذشته پرچم رادیکالیسم و سازش ناپذیری جنبش آزادی زن را بدست گرفته است. سازمان آزادی زن طی یک دهه با قاطعیت و با تمام قوا علیه اسلام سیاسی، رژیم اسلامی، برای سکولاریسم، آزادی و برابری کامل و واقعی زن و مرد مبارزه کرده است. همواره هشیار بوده که در مقابل تلاشهای راست، چه جنبش ملی - اسلامی و چه جریانات سکولار راست بین المللی بر رادیکالیسم پیگیر خویش پای فشارد. سازمان آزادی زن در مقابله با تلاشهای تروریسم دولتی برای حاکم کردن سکولاریسم راست بر جنبش ضد اسلامی، اعلام کرد که سکولاریسم به تنهایی کافی نیست و ما باید در کنار سکولاریسم چپ قرار گیریم. این مبحث در سطح بین المللی، بویژه در فرانسه مورد استقبال جدی قرار گرفت. آذر ماجدی اعلام کرد که رادیکالیسم سازمان آزادی زن از تعلقش به جنبش کمونیسم کارگری منصور حکمت نشات می گیرد. بدنبال سخنرانی آذر ماجدی یک اسلاید شو از فعالیت های سازمان آزادی زن به نمایش گذاشته شد .

سخنران بعدی شهلا نوری بود که ضمن درود بر تمام کسانی که در راه آزادی و برابری مبارزه کرده اند، به نقش جنبش آزادی زن و مضحکه انتخاباتی که در پیش است اشاره کرد و گفت که این جنبش مانند سال ۱۳۸۸ می تواند نقش مهمی در این رابطه ایفاء کند. وی سپس مختصرا درباره خشونت گسترده ای که در جامعه به زن اعمال می شود صحبت کرد .

سپس سیاوش دانشور در باره جامعه سرمایه داری و خشونت بر زنان و مشخصا هویت ضد اسلامی جنبش آزادی زن در ایران و منطقه سخنرانی کرد. وی ضمن بررسی ابعاد گسترده خشونت بر زنان در جامعه سرمایه داری تاکید کرد اگر برای بورژوازی ستمکشی زن یک رکن انباشت سرمایه است و همین ضرورت بازتولید نگرش تبعیض گر و ضد زن در این نظام را توضیح میدهد، برای کمونیسم کارگری آزادی زن یک رکن اساسی آزادی جامعه است. سیاوش دانشور به ماهیت ضد اسلامی جنبش آزادی زن در ایران و منطقه پرداخت و بر اهمیت سیاستها و چهارچوب انتقادی جنبش آزادی زن بعنوان یک رکن اعتراض سوسیالیستی تاکید کرد.

پس از آن کریم نوری در رابطه با نقش و اهمیت رادیکالیسم سازمان آزادی زن در جنبش آزادی زن و در مبارزه علیه رژیم اسلامی صحبت کرد. آنگاه یک اسلاید شو در زمینه مبارزات جنبش آزادی زن در ایران و در خیزش های اخیر در منطقه به نمایش درآمد. سپس آذر ماجدی درباره نقش جنبش آزادی زن بعنوان آنتی تز جنبش اسلامی و اسلام سیاسی صحبت کرد. او گفت که چه در ایران و چه اکنون در منطقه جنبش آزادی زن یک ستون مهم و تعیین کننده مبارزه علیه اسلامیست ها و برای ایجاد یک جامعه آزاد، برابر و مرفه است. وی همچنین گفت که جنبش آزادی زن در ایران در پیشاپیش جنبش آزادی زن در منطقه قرار دارد .

سمینار با جشنی بمناسبت دهمین سالگرد سازمان آزادی زن دنبال شد. ویدیوی سخنرانی ها بزودی در سایت سازمان آزادی زن و در یوتیوب قابل دسترسی خواهد بود. اسلاید شو فعالیت سازمان آزادی زن را در لینک زیر می توان مشاهده کرد:

http://www.youtube.com/watch?v=TicpSnxdu5g

سازمان آزادی زن
۲۷ فوریه ۲۰۱۳