.

اگر اصلاح طلبان دینی ببرند... آیا تاثیری در وضعيت زنان خواهد داشت؟

14_april 2013

افسانه زیجی

                                       

 

مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی در راه است. جمهوری اسلامی برای کسب مشروعیت هر بار در نمایش های انتخاباتی تلاش میکند مردم را به پای صندوق های رای بکشاند. هر بار با عوامفریبی و وعده های بی پایه میخواهند نتیجه ای بگیرند که خامنه ای اعلام کند "مردم به نظام رای دادند" و به این ترتیب بتوانند چهار سال دیگر به عمر  حکومت منحوس شان اضافه و زندگی مردم را نابود کنند .

زنان با حکومت اسلامی رنگ آزادی را نخواهند دید. از نظر ما تحقق اولیه ترین حقوق زنان مشروط به سرنگونی کل جمهوری اسلامی و لغو کلیه قوانین ضد زن و ضد انسانی آنست. این برای ما و هر آزادیخواهی روشن است. اما در هر دوره نمایش انتخابات این سوال طرح میشود که: آیا اگر اصلاح طلبان بقدرت برسند تاثیری در زندگی مردم و بالاخص زنان نخواهد داشت؟ آیا وضع مردم تغییری نخواهد کرد؟ بالاخره بین بد و بدتر کدامش بهتر است؟ این یک بحث کلی و در واقع عوامفریبانه است اما من در اینجا میخواهم بیشتر به تاثیر اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی بر زندگی و حقوق و موقعیت زنان بپردازم .

زن در جمهوری اسلامی هیچ حقی ندارد، زن در اسلام شهروند درجه دو هم نیست، زن در قانون کثیف اسلامی ذره ای آزادی ندارد و همه ما زنان و مردان این را به خوبی درک و تجربه کرده ایم. از جنگ و سرکوب هرروزه برسر حجاب تا محدودیت و تابعيت زن از مرد، از بیحرمتی روزمره به زنان در تریبونهای اسلامی تا قوانین دست و پاگیر، از تحقیر فرهنگی تا تجاوز و وادار کردن به تن فروشی اسلامی، تجربه سی و چند سال نشان میدهد که در اسلام صراحتا زن به عنوان انسان در  قوانین و در جامعه به حساب نمی آید. البته این بدان معنی نیست که مردان در آن جامعه دارای ارزش و حرمت اند. نه، مرد و زن در جامعه اسلام زده ایران به انواع شیوه ها تحقیر و سرکوب میشوند اما زنان از همان حقوق ناچیز مردان هم برخوردار نیستند. جمهوری کثیف اسلامی برای اینکه بتواند سود ببرد و سرپا بماند، با توسل به قانون و شریعت و مردسالاری شرایطی را به وجود آورده است که مردان را وسیله تداوم حاکمیت قوانین و فرهنگ ارتجاعی اسلامی میکند. زن و مرد را به جان هم می اندازد تا حکومت کند و ریشه مشکلات را زن یا مرد بداند و خودش داوری و قصابی کند.

اصلاح طلبان دینی که خودشان همین قوانین ضد زن را برای اولین بار پیاده کردند نقدی به این وضعیت ندارند. خاتمی نمونه است. در هشت سال دوره خاتمی چی به زنان رسید؟ چهار سال پیش با آمدن میر حسین موسوی و با شعار "احترام زن در اسلام" تلاش کردند مردم را قانع کنند که اگر کسی مثل موسوی رئیس جمهور شود جایگاه زن متفاوت خواهد بود. با پخش عکس مشترک موسوی و رهنورد با چادر گل گلی خواستند بگویند که این است سطح توقع زنان و آزادی شان!! یعنی از چادر سیاه به مقنعه رسیدیم و کمی هم گل دارد. این بود تفاوتشان! حالا خود این خانم زمانی مسئول محجبه کردن اجباری زنان در دانشگاهها بوده است.

تردیدی نیست زنان از هر ذره آزادی عمل و رفع مزاحمت اوباش اسلامی استقبال میکنند و دوست ندارند هر لحظه متعصبین اسلامی در خیابان و دانشگاه و محل کار جلویشان را بگیرند. اما کسانی که توقع زنان را به این درجه از تغییر تنزل میدهند عوامفریب اند و منظورشان از آزادی زن و مرد همین است. یعنی اسلام حکومت کند ولی زیاد خون نریزد. بحث واقعی زنان و نسل جدید این است که با وجود قوانین ضد زن اسلامی کوچکترین تغییر مثبتی در زندگی و جايگاه اجتماعی و حق زن در آن جامعه ایجاد نخواهد شد. چه موسوی، چه احمدی نژاد، چه خاتمی و چه هر کس دیگری با هر اسم و شعاری که بیاید، اسلام ضد زن است و حکومت اسلامی بدون ضدیت با زنان معنی ندارد. اینها تا به حقوق زن مربوط است همه مرتجع و ضد زن و سر و ته یک کرباس اند.

ما زنان بجای نیروی این و آن جناح ارتجاع شدن باید پرچم آزادیخواهانه و برابری طلبانه و مستقل خود را بلند کنیم و برای تحقق خواستهایمان همه جا مبارزه کنیم. تنها مبارزه و تشکل قدرتمند از پائین است که میتواند قوانین اسلامی را عقب براند و مردم بتوانند نفسی بکشند. با آمدن اصلاح طلبان دینی هیچ تاثیر جدی و ملموس در وضعیت زنان ایجاد نمیشود چون اساس و پایه اسلام یعنی ضد زن، یعنی نابرابری، یعنی جنایت، یعنی تجاوز و قتل و کشتار. اسلام را نه میتوان مدرن کرد و نه به روز کرد. اسلام همین است که سه دهه تجربه کردیم و باید در ایران جارو شود. برای آزادی زن اول باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد، قوانین اسلامی را ملغی کرد، قوانین آزادیخواهانه و برابری طلبانه و مدرن را به کرسی نشاند و برای رهائی کامل زنان باید از نظام نابرابر سرمایه داری عبور کرد. در مضحکه انتخابات نباید شرکت کرد. انتخاب "بین بد و بدتر" یک عوامفریبی اسلامی است و نباید به آن تن داد. انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی است.  به سازمان آزادی زن بپیوندید . *