.

پيام سازمان آزادى زن بمناسبت اول ماه مه!

01_april 2013

سازمان آزادی زن

 
                                       

 

برای افزایش دستمزدها و حق رفاه همگانی!

زنان و مردان آزاديخواه !

اول ماه مه روز جهانى کارگر، روز همبستگى بين المللى طبقه کارگر است. اما اين روز صرفا روز کارگران نيست، روز همبستگى کليه آزاديخواهان جهان است. روز اعلام تعهد به ساختن يک دنياى آزاد و برابر، يک دنياى بهتر است، دنيايى که در آن همه انسان ها، صرفنظر از جنسيت، نژاد، مليت و مذهب با يکديگر برابرند. اين روز، روز آزادى و برابرى است. اين روز را بايد گرامى داشت. جنبش آزادى زن نيز بايد در گراميداشت هر چه باشکوه تر اول ماه مه سهيم باشد. آرمان رهايى بخش و برابرى طلبانه طبقه کارگر نويد بخش رهايى زنان نيز هست. در اين روز به مراسم گراميداشت اول ماه مه بپيونديد .

فعالين جنبش آزادى زن !

در فرصتی که تا اول ماه مه باقيست، خود را براى شرکت در گراميداشت اين روز آماده کنيد. تلاش کنيد که شعارها و پرچم هايى که در آن خواست هاى جنبش آزادى زن حک شده است براى اين روز آماده شود. اين مطالبات را بر ديوارها بنويسيد. شعار محورى اول ماه مه امسال اعتراض به حداقل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و خواست افزایش دستمزدها و حق رفاه همگانی است. این خواست زنان نيز هست و بسيارى از زنان کارگر، پرستار و معلم حقوقى بسيار پايين تر از سطح کنونی حداقل دستمزدها دريافت مى کنند، اين خواست براى بسيارى از زنان يک خواست حياتى است. اين شعار را وسيعا تبليغ کنيد. امسال جنبش آزادى زن بايد همبستگى خود را با جنبش رهايى طبقه کارگر آشکار و بيان کند. رهايى کامل زنان به پيروزى کامل اين جنبش بستگى دارد .

زنده باد اول ماه مه !
زنده باد آزادى و برابرى !

سازمان آزادى زن

 

آذر ماجدى
31 مارس 2013