.

به زنان کارگر و خانواده های کارگری اول ماه مه روز آزادی، برابری و رفاه !

21_april 2013

مریم افراسیابپور


                                       

 

به اول ماه مه روز جهانی کارگر نزدیک می شویم. این روز بیشتر از 120 سال است که بعنوان روز اعتراض علیه نظام بردگی مزدی و نابرابری و تبعیض در سراسر جهان گرامی داشته می شود. این روز همه کسانی است که به این نظام بردگی که زن ستیزی یک وجه مشخصه آنست، اعتراض دارند. در این روز کارگران به انحاء مختلف از تجمعات کارگری تا راهپیمایی، به میدان می آیند تا علیه بیکاری، استثمار، تبعیض و بی حقوقی اعتراض کنند. در اعتراضات سالهای پیش زنان کارگر نقش ایفاء کرده اند. علاوه بر زنان کارگر باید به نقش همسران کارگران در مبارزه برای آزادی فعالین کارگری زندانی اشاره کرد. نقش آنها در این مبارزات بسیار مهم و تعیین کننده بوده است. تحصن اخیر همسران و خانواده های فعالین کارگری در سنندج، در آستانه روز جهانی کارگر، یک مورد برجسته از مبارزات زنان طبقه کارگر است. حرکت همسران کارگران نقش مهمی در آزادی کارگران دستگیر شده ایفاء نمود.

ما از زنان کارگر، همسران و خانواده های کارگری میخواهیم که فعالانه در اول ماه مه امسال شرکت کنند. آنها باید بکوشند در میان سخنرانان و سازماندهندگان این روز تاریخی و مهم باشند. با آمادگی کامل در محلات و مراکز کارگری به پیشواز این روز بروند. زنان باید از هم اکنون در کمیته های برگزار کننده اول ماه مه عضویت یابند و بر تصمیمات این کمیته ها تاثیر گذارند. قطعنامه اول ماه مه باید خواست رفاه عمومی و رفع تبعیض بر مبنای جنسیت و برابری زن و مرد را مطرح کند. قطعنامه کارگری در اول ماه مه باید نشان دهد که طبقه کارگر پیشتاز مبارزه برای یک جامعه آزاد، برابر و مرفه است . *