.

آن روی سکه! در حاشیه مردان زنانه پوش

21_april 2013

عباس رضایی


                                       

 

از اتفاقات چند روز اخیر همه با خبرند! اینکه شخصی توسط دادگاهی در مریوان به پوشیدن لباس زنانه قرمز و گردانده شدن در سطح شهر محکوم شد و این عمل زشت و ضد زن جمهوری اسلامی با به خیابان آمدن زنان در مریوان روبه رو شد. اعتراض زنان در مریوان یک نمونه پیشرو از اعتراض در مرزهای دیکتاتوری دینی است. این حرکت شایسته صمیمانه ترین حمایت ها است .

مسئله این زنان نه لباس کوردی است که به تن "مجرم" کرده اند و نه اینکه "زن کورد" با بقیه فرق دارد، بلکه مسئله اصلی تحقیر زن توسط جمهوری اسلامی است که باید جواب می گرفت، که گرفت .

در این میان و به این بهانه عده ای از ناسیونالیستهای کورد (مرد) شروع به پخش عکس های خود با لباس زنانه کردند. اما به دلایلی که در زیر به آنها اشاره می کنم این حرکت هیچ ربطی به اعتراض زنان آزادیخواه و برابری طلب در مریوان ندارد! بلکه علیه آن است .

عده ای از این مردان که با لباس زنانه عکس گرفته اند در کامنتهائی این حرکت خود را در دفاع از لباس و فرهنگ کوردی! معرفی کرده اند !قسمت دوم این آقایان زنانه پوش! با اشاره به "زن کورد" و اینکه زن "خواهر، مادر و همسر ما است" بسنده کرده اند و دفاع آنها صرفا از روی مظلوم پناهی است .

قطعا اگر مرد مجرم با لباس زنانه غیر از لباس کوردی در شهر گردانده می شد آین آقایان دلیلی برای اعتراض نمی دیدند! چرا که ماهیت ناسیونالیسم از هر نوعش با برابری زن و مرد در تناقض است. ناسیونالیسم عقب افتاده کورد که دیگر جای خود دارد .

این حرکت می توانست مدرن باشد، می توانست انسانی باشد، می توانست هر چیز دیگری باشد جز این! مردان می توانستاند با پوشیدن لباس زنان در یک اعتراض شرکت کنند، اعتراضی که مسئله اش کورد بودن نبود، اعتراضی که دفاع از زن، دفاع از مادر، خواهر و همسر نبود، اعتراضی که شباهتی به اعتراض زنان در مریوان داشت. این اعتراض می توانست یک حرکت نمادین در رسوا کردن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و ماهیت ضد زنش باشد. اما متاسفانه این گونه نیست و دلیل آن جنبشی است که اعتقادی به برابری زن و مرد ندارد، اعتقادی به انترناسیونال بودن حق زن ندارد. در این جنبش زنان همچنان ناموس، خواهر و مادر هستند .

قتل های ناموسی در دو دهه اخیر در کوردستان عراق زیر سایه حکومت ناسیونالیستهای کورد، تحقیر و بی حرمتی به زنان خود نمونه جالبی برای اثبات بی ربط بودن این جریان به حقوق زن و برابری بدون قید و شرط زنان و مردان است . *