.

پیام به مردم آزادیخواه مریوان!

21_april 2013

چیمن دارابی


                                       

 

رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی سالهاست کە مدام این حرکات ضد انسانی خود را تکرارمیکند و همچنان با عکس العمل مردم روبرو شدە است. این بار نیز همچون گذشتە مردم مبارز مریوان و زنان آزادی خواە و برابری طلب نشان دادند کە در جبهە علیە ارتجاع اسلامی خواهند ایستاد و خواهند ماند تا بە ارتجاع اسلامی و کهنە پرستان زن ستیز ثابت کنند کە احکام پوسیدە و عقب ماندە آنها با مشتهای گرە کردی زنان و مردان تشنە آزادی و برابری روبرو خواهند شد. و این مشتهای گرە کردە روزی پیکرە ارتجاع و کهنە پرستی آنها درهم خواهد شکست.

از طرف خودم بە تمام زنان و مردانی کە هموارە با وجود تمامی فراز و نشیبها برای لحظە ای سنگر آزادی خواهی را ترک نکرده اند، درود میفرستم و دستتان یکایک شما انسانهای مبارز را بگرمی میفشارم.

١٧ ٠٤ ٢٠١٣