.

زنان سرخ پوش

21_april 2013

سهیلا ترکیه


                                       

 

روز دوشنبه 26 فروردین 1392 ماموران انتظامی جمهوری اسلامی با ملبس کردن مرد مجرمی به لباس زنانه و بنمایش گذاشتن او در شهر مریوان، نهایت ماهیت ضد زن و ضد انسانی خود را به نمایش گذاشتند. دادگاهی در مریوان مجازات او را "تحقیر و بی حرمت شدن در سطح یک زن" تشخیص داده بود که در واقع نشان دادن ماهیت ضد زن ارتجاع حاکم بر زندگی مردم در ایران میباشد! زیر سایه قوانین مرد سالار و مذهبی، در جامعه ای که حق زن نصف مرد است، در جامعه ای که لمپنیزم هار اسلامی هر روز کرامت انسانها را در آن لکه دار می کند، در جامعه ای که زن بودن جرم است، تحقیر است! این عمل شنیع زیاد دور از انتظار به نظر نمی رسید. اما سکوت در برابر این بی حرمتی به زنان در آن جامعه دور از انتظار بود .

اما این فقط قسمتی از ماجرا بود، روز بعد از این عمل شنیع ماموران جمهوری اسلامی، زنان مبارز و آزادیخواه درشهر مریوان به نشانه اعتراض به این حرکت و در دفاع از هویت و جایگاه انسانی- اجتماعی شان، با لباس های سرخ رنگ و پلاکاردهای در محکومیت این عمل زشت به خیابان ها آمدند. هرچند تعداد آنها کم بود، اما با استقبال مردان و زنان برابری طلب روبه رو شد و آن چنان ترسی در جمهوری اسلامی ایجاد کرد که حتی عده ای تحت عنوان " فراکسیون کرد زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی" که هیچ ربطی به منافع مردم و بخصوص زنان ندارند، صدایشان در آمد .

ممکن است جمهوری اسلامی عقب بنشیند، ممکن است این بی حرمتی را باز تکرار کند! اما باید این حرکت زنان سرخ پوش به یک سنت تبدیل شود. زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در شهر مریوان می توانند راه را به بقیه ایران نشان دهند .

برابری کامل زن و مرد خواست اصلی ما است، اما هر چقدر بتوانیم جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار کنیم زندگی زنان در آن جامعه قابل تحمّل تر می شود و اگر این حرکت به یک سنت در سراسر ایران تبدیل شود پایه های زن ستیزی در آن جامعه لرزان تر خواهد شد .

وجه دیگر این نمایش توهین و تحقیر به حرمت انسانها استفاده از رنگ قرمز برای لباس زنانه بود، چرا که ماهیت جمهوری اسلامی با شادی و بخصوص شادی زنان در تناقض است، اینکه از دیدگاه رئیس مرتجع دادگاه رنگ سرخ برای لباس زنانه "سبک" است! زن با پوشیدن رنگ های شاد نصفه حرمتی را که حکومت اسلامی برای او قائل شده است از دست خواهد داد! و دقیقا به همین دلیل زنان آزادیخواه و برابری طلب در مریوان با لباس های سرخ به خیابان آمدند تا جواب محکمی به این یاوه گویان داده باشند.

29 فروردین ماه 1392/ 18 ماه آوریل 2013