.

جوابی بە حرمت شکنی دوبارە جمهوری اسلامی در مریوان

28_april 2013

چیمن دارابی


                                       

 

جمهوری اسلامی که در مقابل اعتراض زنان سرخ پوش و انعکاس وسیع آن وحشت کرده است، تلاش  دارد با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارد. اخیرا برای پاسخ به مردمی که به اقدام شنیع نیروی انتظامی اعتراض کردند، از زبان مردم از نیروی انتظامی "تشکر" کرده است. نیروهای جمهوری اسلامی با نصب پلاکاردهائی در میادین و اماکن عمومی در سطح شهر مریوان زیر عنوان "تشکر کردن از اقدام نیروهای قضایی و انتظامی"، بار دیگر به مردم آزادیخواه مریوان بیحرمتی کرده است.

پوشیدە نیست کە روش و سیاست ضد انسانی و ضد مردمی هموارە سرلوحە سیاست جمهوری اسلامی بودە است. از یک سو با صدور احکام زن ستیزانە مجرمی را ملبس بە لباس زنانە می کنند و بە این شیوە انسانیت نیمی از جامعە را زیر سوال بردە و عملا بە نیم دیگر نیز توهین کردە است. و این بار با دروغ بزرگی و از جانب مردم معترض و بە خشم آمدە از این حرکت ارتجاعی به خودشان مدال میدهند و "تشکر" میکنند! در واقع رژیم میخواهد با این اقدام حرکت اعتراضی مردم را به حاشیه براند.

ماهیت ضد انسانی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بر همگان آشکار است. این رژیم منشا تمام مشکلات اجتماعی و عامل اصلی بدبختی و فلاکت و بی حقوقی اکثریت عظیم مردم است. جمهوری اسلامی اساسا حکومت ارازل و اوباش است و صلاحیت صدور حکم برای مجرمین و قربانیان را ندارد. این رژیم آزادیخواهی را سرکوب میکند و مردم را بی حرمت تا بتواند حکومت کند. اما مردم تسلیم نشده اند و بالاخره این جانیان را بزیر خواهند کشید.

پیام من بە زنان و مردان آزادیخواە و سرخ پوش کە هموارە در سنگر ضدیت با قوانین ضد انسانی و زن ستیزان جمهوری اسلامی بوده اند اینست که ذرەای از مطالبات برحق خود کوتاە نیایند. باید مانند همیشه در مقابل این ارتجاع و عقب ماندگی اسلامی بایستیم. ارتجاع اسلامی از اعتراض متحد ما وحشت دارد. باید وادار بە عقب نشینی شان کرد. این نظام مرتجع و کهنە پرست باید دور انداختە شود .

مرگ بر ارتجاع اسلامی
زندە باد مبارزات برحق زنان
٢٧ ٠٤ ٢٠١٣