.

مضحکه انتخاباتی را بر سرشان خراب کنیم !

23_Maj 2013

مریم افراسیابپور

                                       

 

    در جایی که زنها نصف مردان محسوب میشوند، مخالفت فعال با آنچه انتخاباتش می خوانند تنها گزینه ای است که می تواند کار ساز باشد. این انتخابات نیست، مضحکه انتخاباتی است. "انتخابات ریاست جمهوری اسلامی" وارد مرحله پایانی خود می شود. کاندیداها ثبت نام کرده اند و یک ماه به برگزاری این مضحکه مانده است. گذاشتن نام انتخابات بر پروسه ای که ۹۹/۹٪ مردم از حق کاندید شدن محروم هستند؛ در جامعه ای که انسان را "بجرم" آزادیخواهی، اعتراض به اختناق و فقر، تلاش برای کسب حق و عدالت در زندان اسیر و شکنجه می کنند؛ در جامعه ای که یک مشت فسیل از گور برخاسته قاتل حکم می رانند، نام انتخابات بر چنین مضحکه گذاشتن توهین به شعور مردم است .

    رژیم اسلامی با تعمیق روزمره بحرانها و معضلات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دست به گریبان است. نفرت مردم از رژیم اسلامی هر روز بیشتر و گسترده تر می شود. فقر و فلاکت ابعادی باور نکردنی یافته است؛ سرکوب هر حق مردم، سرکوب دائمی زنان، تحمیل آپارتاید جنسی و حجاب صبر مردم را طاق کرده است؛ رژیم اسلامی فقط و فقط با سلاح سرکوب می تواند در مقابل نفرت و خشم مردم مقاومت کند. از آنسوی کشمکش با دولتهای غرب به بهانه هسته ای نیز بعنوان تهدیدی بالای سر جامعه گرفته شده است

    بساط انتخابات بستر جدال مجدد جناحهای رژیم برای نجات جمهوری اسلامی است. بساط تبلیغات مسخرهُ جناحهای مختلف برای فضا سازی و کشاندن مردم پای صندوقهای رای در این راستا است. همین واقعیت را باید مستدل کرد. در مقابل هر نوع توهم پراکنی احتمالی به این یا آن جناح و کاندید باید سد محکم سیاسی و عملی ایجاد کرد. باید در مقابل این مضحکه ایستاد. نباید به رژیم اجازه داد که این مضحکه را بی درد سر از سر بگذراند. باید ستادهای انتخابانی را روی سر بر پادارندگانش خراب کرد! باید نمایش اراجیف گویی کاندیدها را به جلسه محاکمه سران نظام بدل کرد. باید نشان داد که مردم ایران در نمایش بی حرمت کردن خود، پایمال کردن حق و حقوق خویش توسط یک مشت جانی حرفه ای شرکت نمی کنند. کمپین انتخاباتی این نظام قتل و سرکوب خود خاک پاشیدن به چشم مردم است .

    جنبش آزادی زن باید علیه این مضحکه بمیدان بیاید. این نظام زن ستیز، این رژیم حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی را باید به زیر کشید. یک مشت دزد و قاتل و شیاد بیش از سی سال است که یک جنگ تمام عیار علیه زنان و هر حق پایه ای آنها براه انداخته اند. اما جنبش آزادی زن نه تنها تسلیم نشده، بلکه با صلابت و شجاعت در مقابل این فسیل های قرون وسطایی ایستاده است. این مضحکه را باید بر سر شان خراب کرد. پاسخ زنان آزادیخواه، پاسخ جنبش آزادی زن به این نظام سرنگونی است .