.

در حاشیه نوشته "سمیناری کە توانست زنی در سلیمانیه را از مرگ نجات دهد!"

02_Juni 2013

چیمن دارابی


                                       

 

در این روزها نوشته ای بنام "سمیناری کە توانست زنی در سلیمانیه را از مرگ نجات دهد" توجە مرا بە خود جلب کرد. تعدادی فعال حقوق زن در سلیمانیه با زنی برخورد میکنند که برای نجات دخترش از آنها کمک میخواهد. مادر سراسیمه توضیح میدهد که پسرش دارد خواهرش را در خانه بقتل میرساند. این فعالین برای نجات دختر به خانه آنها میروند و دختر را از دست بردار نجات میدهند. با او صحبت میکنند و پس از مدتی او متوجه اشتباه خود میشود. بە گریە می افتد و حاضر بە رساندن خواهرش بە بیمارستان میشود کە پیکر نیم جان خواهرش را از مرگ نجات دهد.

این واقعه من را بشدت تحت تاثیر قرار داد و فکر کردم کە حضور یک انسان کمونیست در هر جائی برای بشریت مفید است.

عامل اصلی قتل ناموسی
تحت حکومتهای اسلامی، ارتجاعی وعقب ماندە هیچ ارزشی برای زنان کە نصف جامعە را تشکیل میدهند قائل نیستند. زن نصف مرد بە حساب می آید. حکومتهای عقب ماندە و ارتجاعی حاکم به این جوامع هیچ حق و حقوقی برای زنان قائل نیستند. میخواهند زن مطیع و فرمانبردار مردان باشد و بە کار در خانە و بچە داری برسد. زن از دیدگاە آنها فقط وسیلە ای برای تولید مثل و رفع نیازهای مردان است. کار زنان زحمتکش در خانە بسیار سخت است اما در جامعه کار محسوب نمیشود. تا ارزشها و قوانین اسلامی در جامعه حاکم باشد، قتل ناموسی هم رخ میدهد.

در نظامی کە روزانە جارچیان ارتجاع از آخوند و ملاهای کپک زده در مورد ناموس پرستی توی گوش مردم می خوانند و برای گسترش خرافات هزاران مسجد و تریبون را ایجاد کرده اند، در این شرایط زنان و اکثر عظیم جامعه همواره تحت تهدید و خشونت اند. این نظام جنایتکار با گسترش خرافه و قانونیت دادن به آن، پدر و مادر و برادر را در خانواده ها به وسیله توحش و اعمال جنایت بر اساس تعصبات اسلامی تبدیل میکند. در جاهائی کە زنان برخلاف قوانین و سنت و تعصبات رایج عمل کردە باشند، یا توسط قوانین اسلامی و یا بدست همسر، برادر یا پدر بقتل رسیدە اند. در مواردی زنان تحت فشار شدید بناچار دست بە خودکشی زدە اند. هرچند خودکشی راە حل این مسلە نیست. بجای خودکشی باید متحدانە در برابر هر گونه  نابرابری مبارزە کنیم. برای حق برابری زن و مرد بە میدان بیائیم و نگذاریم کە حکومتهای ارتجاعی و اسلامی وعقب ماندە با قوانین ضد انسانی خود بە این اعمال ادامە دهند. زندە باد برابری زن ومرد، نابود باد جهل و خرافات!

٢٠١٣ ٠٥ ٢٨