.

مضحکه انتخاباتی فرصتی مناسب برای اعتراض

02_Juni 2013

سهیلا ترکیه


                                       

 

دور جدید مضحکه انتخابات ریاست جمهوری در راه است؛ انتخاباتی كه با رد صلاحیت اكبر هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی، بازارش حتی برای اصلاح طلبان حکومتی همیشه دم صندوق رای  حاضر، سرد و بی هیجان شده است! این اقدام شورای نگهبان عمق شكافهای حاكمیت را بیشتر از پیش نمایان کرد.  

با حذف هاشمی رفسنجانی، امید اصلاح طلبان حکومتی باطل شد و حذف رحیم مشایی تاج و تخت احمدی نژاد را به باد فنا داد. تا آنجا که به مردم، زنان به ستوه آمده و کارگران مربوط می شود، این مضحکه ربطی به خواستهای شان ندارد. فقر و فلاکت، بیحقوقی و اختناق و سرکوب تنها چیزی است که تحت این رژیم عاید مردم شده است. خواست مردم سرنگونی رژیم اسلامی است و اکنون نقش آنها از هر زمان مهم تر است؛ با نریختن رای به صندوق ها و اعتراض جمعی به این مضحکه مردم می توانند رژیم اسلامی را به مصاف بطلبند. نقش جنبش آزادی زن بویژه در عقب نشاندن رژیم اسلامی و خراب کردن مضحکه انتخاباتی بر سر رژیم بسیار تعیین کننده است. باید این رژیم جنایتکار و زن ستیز را به زیر کشید. مضحکه انتخاباتی فرصت خوبی برای اعتراض متحد علیه این رژیم سیاه است . *