.

مردم ترکیە حکومت اسلامی نمی خواهند حکومتهای اسلامی باید بروند!

16_Juni 2013

چیمن دارابی  

                                       

 

اعتراضات مردم ترکیە بیش از ٢ هفتە است که شروع شدە است . این اعتراضات از استانبول شروع شد و سراسر ترکیە را فرا گرفت و همچنان ادامە دارد. جرقە این انفجار توده ای از اعتراض بە تخریب یک پارک شروع شد. اما واضح است کە جنبشی کە فوران کردە است ریشەهای عمیق تر و سیاسی تری دارد. نام میدان تقسیم کە محل اصلی تظاهرات ها در استانبول می باشد اکنون مترادف با میدان التحریر بکار بردە می شود. میدان تقسیم بە میدان مبارزە مردم معترض تبدیل شدە است.
                                                                
حقیقت اینست کە این اولین جدال و اعتراض مردم با حزب اسلامی یعنی عدالت و توسعە نیست. تودەهای وسیعی از مردم بە خشم آمدە ترکیە خود را مخالف جنبش اسلامی و مدافع ارزشهای چپ و سکولار میدانند و نمیخواهند قوانین اسلامی در جامعە ترکیە سرنوشت مردم را تعیین کند. مردم ترکیە بە خوبی آگاە هستند و تجربە حکومت جمهوری اسلامی ایران را دارند و دیدەاند کە رژیم جنایتکار اسلامی ایران چە بلایی بە سر مردم آوردە است. تظاهرات کنندگان خشم خود را مستقیما متوجە حزب حاکم اسلامی عدالت و توسعە نمودند وعلیە این حزب شعار دادند و پافشاری میکنند کە اردوغان استعفا دهد. تظاهر کنندگان برای سرنگونی اردوغان و حزب اسلامی اش خیز برداشته اند و بر کوتاه شدن دست دخالت ارتجاع اسلامی و مذهبی در زندگی مردم تاکید دارند.

طی این مدت اعتراض توده ای و کارگری، خشونت و بیرحمی پلیس و نیروهای اطلاعاتی ترکیە در سرکوب مردم توجه جهانیان را جلب کرده است. تعداد دستگیریها به بیش از 5000 نفر رسیده، چند نفر کشته شدند و تعداد زیادی مجروح شده اند. حملات فاشیستی پلیس ترکیه با لباس شخصی یادآور حملات جمهوری جنایتکار اسلامی است. این صحنه ها برای مردم درد مشترک را تداعی میکند.

خیزش مردم ترکیە تا همینجا موجب شده کە جنبش اسلامی ترک بردارد، تضعیف و بی اعتبار شود و بە سراشیبی بیفتد. عقب نشینی دولت و عذرخواهی از مردم و تاکید بر اینکە "مردم حق دارند تظاهرات کنند"، نشاندهندە ضربە کاری ای بود کە این تظاهرات مردم معترض و بپاخواستە بە حزب اسلامی حاکم وارد نمود. زنان در صف اول این اعتراضات قرار دارند . جنبش آزادی زن در ترکیه همراه با این اعتراضات جایگاه خود را علیه اسلام سیاسی برجسته میکند. مردم حاکمان اسلامی را نمیخواهند.

مردم ترکیە خواهان یک حکومت چپ، سکولار و مدرن هستند. این حکومت رفتنی است و باید برود. دست مذهب و اسلام باید از سر مردم ‌کوتاه شود! زندە باد مبارزە آزادیخواهانه کارگران و مردم ترکیە، نابود باد حکومتهای اسلامی!                                                    
    
۱۰ ژوئن ۲۰۱۳


زنده باد آزادى و برابرى !

سازمان آزادى زن