.

فراخوان: آکسیون همبستگی با فعالین کارگری زندانی!

26_Juni 2013

سازمان آزادی زن

                                       

 

رژیم اسلامی قاتل افشین اسانلو است. افشین اسانلو، فعال کارگری را مانند بسیاری از زندانیان سیاسی به اتهام " اقدام علیه امنیت ملی" دستگیر، زندانی و شکنجه کردندو کشتند. رژیم اسلامی از ابتدا با کشتار نیروهای مخالف، فعالین و رهبران کارگری، کمونیست ها، آزادیخواهان و برابری طلبان در قدرت باقی مانده است. مرگافشین زنگ خطری است برای انسانهای آزادیخواه و برابری طلب: جان فعالین کارگری زندانی در خطر است. این تعرض را نباید بی پاسخ گذاشت.        
جنبش های اجتماعی که برای آزادی، برابری و عدالت مبارزه می کنند در هدف پایه ای خود مشترکند. جنبش آزادی زن باید علیه این جنایت بپا خیزد و اعتراض خود را بشکلی متحد و سازمانیافته ابراز کند. 
سازمان آزادی زن رژیم اسلامی را مسبب قتل افشین اسانلو می شناسد و قاطعانه این جنایت را محکوم می کند. سازمان آزادی زن به خانواده، نزدیکان و رفقای افشین اسانلو صمیمانه تسلیت می گوید. سازمان آزادی زن در همبستگی با جنبش طبقه کارگر و ابراز همدردی با نزدیکان و رفقای افشین اسانلو در شهر گوتنبرگ یک آکسیون اعتراضی سازمان داده است و تمام مردم آزادیخواه گوتنبرگ را به پیوستن به صف اعتراضی متحد علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از فعالین کارگری در بندو تمامی زندانیان سیاسی فرا می خواند.

مکان :گوتنبرگ برنز پارکن جنب مجسمه یوهاننا
زمان : روز سه شنبه 9 جولای 2013  ساعت 17.00 تا 18.00
برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر شهلا نوری 0737262622 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد !
سازمان آزادی زن- گوتنبرگ سوئد

                                       
                                       
س