.
04_Juni 2013

سازمان آزادی زن

                                       

 

مردم آزادیخواه گوتنبرگ! 

مردم در ترکیه حق دارند که بر علیه دولت اسلامی بپاخیزند. این مردم حق دارند که در مقابله با استبداد سرمایه داری حاکم بر ترکیه دست به اعتراض قهرآمیز بزنند. این مردم حق دارند که سهم خود را از زندگی و ثروت اجتماعی که حاصل دسترنج و تلاش طبقه کارگر و تولید کنندگان جامعه است٬ طلب کنند. این مردم حق دارند که حقوق مدنی و سیاسی خود را طلب کنند. اعتراضات برحق، ضد استبدادی و ضد دولت اسلامی حاکم و عدالتخواهانه را باید مورد حمایت جدی قرار داد. سازمان آزادی زن در همبستگی خود را با مبارزه مردم برای آزادی و برابری و رفاه ، علیه سرکوب دولت اسلامی اردوغان همه شما را به آکسیون در مقابل کنسولگری ترکیه در گوتنبرگ فرا می خواند. 

زمان چهارشنبه  پنجم ماه ژوئن ساعت 17.30  
مکان : مقابل دفتر امور کونسلی ترکیه در گوتنبرگ
Domkyrka , Kyrkogatan 4

زنده باد همبستگی بین المللی 

سازمان آزادی زن  -  گوتنبرگ سوئد