.

مضحکه انتخاباتی را بر سرشان خراب کنیم !

02_Juni 2013

نیما سلیمی

                                       

 

اینبار دیگراز صف بندی های سیاسی معمول و رایج در دستگاه دیکتاتوری اسلامی ،که بظاهر انتخابات های
قبلی ،رنگ لعاب مسخره ی دمکراتیک میداد ،خبری نیست .باند خامنه ای شمشیر خود را از رو بسته و حاضر نیست کمترین ریسکی را متحمل شود .دیگر ،ظرفیت دیکتاتوری، توان پذیرش هیچ بازی سیاسی را
به دلیل بحران شدید سیاسی و اقتصادی چه در داخل و در سیاست خارجی اش بر دلیل شکننده گی اقتدار پوشالی اش ،ندارد .
دستگاه رهبری با حرکتی دو سویه و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و مشایی ،آخرین میخ خود را ،
هم بر تابوت جنازه ی اصلاحات و اصلاح طلبی در چارچوب بدنه ی حاکمیت کوبید و هم تکلیف خود را
با دارو دسته ی احمدی نژاد یکسره کرد .
در اینکه حذف هاشمی موجب عمیقتر شدن شکاف بین جریانات اصلاح طلب وهمچنین بخشی از اصول گرایان معتدل و میانه رو درون بدنه ی حاکمیت و باند غالب خامنه ای ، شده است شکی نیست .اما رد صلاحیت مشایی هزینه ای بمراتب سنگینتر را روی دست جناح غالب حاکمیت خواهد گذاشت .
احتمالا" هر چه به روز انتخابات نزدیکتر شویم ،انعکاس آن را بیشتر شاهد خواهیم بود .
شاید عده ای هنوز به تغییر سیاست خامنه ای و شورای نگهبان در قبال هاشمی امیدوار باشند ،اما هیچ
جریانی این رویکرد را در مورد مشایی و باند احمدی نژاد محتمل نمیداند .بنا بر این جنگ قدرت در این
بخش شدت بیشتری خواهد داشت که باید منتظر علائم آن،چه قبل و چه بعد از انتخابات باشیم .
در این میان موج گرانی ها و فشار اقتصادی ا ز یک سو و پلیسی کردن جوکشور از سویی دیگرعرصه را
بر طبقه ی کارگر و اقشار تهی دست جامعه و اقشار متوسط ،به شدت تنگ کرده است .
کمترین اعتراضات و مطالبات کارگری به شدیدترین نحو سرکوب میگردد .فشار بر زندانیان سیاسی ،روزنامه ها ،شدت بیشتری بخود گرفته است .موج بیکاری ،اعتیاد ،جرم وجنایت و انزجار عموم مردم کشور را در فشار و التهاب شدیدی به حد انفجار نزدیکتر شده است. …
"مردم ایران بویژه کارگران و زحمتکشان باید با تحریم گسترده ی انتخابات ،به دنیا نشان دهند که دیگر
اقتدار و آبرویی برای نظام فاشیستی اسلامی نمانده است .
اکنون که صف حاکمیت و آرایش ان ،یکدست و روشن شده است و .مردم هیچ امیدی به تغییر زندگی برده وار
خود از مجرای یک انتخاب ندارند ، پتانسیل و آمادگی هر حرکتی را در خود دارند ."
بر نیروهای آزادیخواه و بویژه چپ هاست که بتوانند با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی ،از یک سو
مطالبات به حق کارگران را که بیشتر حول محور مطالبات اقتصادی میچرخد را سازمان دهی کنند چرا که در شرایط حساس کنونی هر گونه مطالبه و اعتراض مقابله و مبارزه با دیکتاوری مذهبی حا کم تلقی میگردد و میتواند به حرکتهای بزرگتر و مورد حمایت همه ی مردم زحمتکش و تهیدست و حتی اقشار میانی و کم در آمد قرار گرفته و به کابوسی برای سیستم بهره کشی عریان و خشن دیکتاتوری مذهبی حا کم تبدیل شود .
وهمچنین اعتراض های پراکنده ی اقشار مختلف مردم که جای خود را در درگیریهای هفته ی انتخابات باز خواهند کرد را به سوی یک قیام عمومی بر علیه دیکتاتوری و حاکمیت تا بن دندان مسلح سرمایه داری ،راهبرو راهنما باشند .!
زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم
مرگ بر جمهوری اسلامی