.

تونس: تقابل با اسلام سیاسی تشدید میشود!

28_juli2013

سیاوش دانشور


                                       

 

ترور محمد البراهمی از چهره های غیر مذهبی و لائیک، جامعه تونس را بیش از پیش قطبی کرد. تقابل کارگران و مردم آزادیخواه تونس، زنان، انقلابیون و سکولارها با جریان اسلامی حاکم تشدید شد. این کشمکش قبلتر برسر خواستهای پایه ای مردم و بعدتر برسر قوانین اسلامی جدید وجود داشت. جامعه تونس از رویدادهای مصر و سرنگونی اخوان المسلمین فورا تاثیر پذیرفت و اعتراضات علیه النهضه دوقلوی سیاسی اخوان المسلمین آغاز شد. اما با ترور محمد البراهمی این اعتراضات به اوج رسید. پس از شکری بالعید، محمد البراهمی دومین شخصیت سکولار جامعه تونس است که مورد هدف گلوله تروریستهای اسلامی قرار میگیرد. خیابانهای تونس صحنه تظاهراتهای وسیع توده ای است و دیروز شنبه تشیع جنازه البراهمی با یک تظاهرات گسترده ضد حکومتی همراه شد. همه جا و از هر سو انگشت اتهام بسوی حزب اسلامی حاکم النهضه نشانه میرود و خواست سرنگونی حکومت اسلامی با صدای بلند در خیابانها اعلام شده است.

این ترور سیاسی در جامعه تونس و در سطح حکومتی عواقب پیچیده ای ببار آورده است. النهضه از خود سلب مسئولیت میکند و در عین حال از وحشت سرنگونی هوادارانش را برای تقابل با مخالفین، درست مانند اخوان المسلمین در مصر، به خیابانها آورده است. این قتل آرایش تاکنونی درون حکومتی را بهم ریخت و به تقابل نیروهای درون حکومتی دامن زد. تنها در یک مورد در اعتراض به قتل و ترور محمد البراهمی، که خود از اعضای مجلس ملی تدوین قانون اساسی تونس بود، ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس ملی تدوین قانون اساسی تونس از سمت خود استعفا دادند و خواستار انحلال این نهاد شدند. ارتش تلاش میکند نقش عنصر "حفظ آرامش و امنیت" را برعهده بگیرد و مانع درگیریهای خیابانی شود. در جامعه و میان مردمی که حکومت اسلامی نمیخواهند، بویژه بعد تحولات در مصر، بدنبال عقب راندن اسلامیها به کنج حجره ها و مساجد هستند.

ترور سیاسی البراهمی جرقه ای بود تا تونس راه مصر را برود. سرنگونی حکومت اسلامی النهضه فشرده این خواست است. با ترور در تونس، ترور در لیبی، ترور در مصر، ترور در کشورهای خاورمیانه، بیش از پیش روشن میشود که جنبش اسلامی به موضع دفاعی افتاده و به رکن اساسی اش یعنی تروریسم رو آورده است. ترور در تونس از نظر سیاسی قرار بود جلوی تکرار مصر را بگیرد اما ظاهرا نتیجه عکس داده است. ترور دو شخصیت سکولار چپ در فاصله شش ماه در جامعه تونس همچنین به مسئله تقابل سکولاریسم و برابری طلبی با ارتجاع اسلامی النهضه دامن میزند و آنرا تشدید میکند. اتحادیه های کارګری تونس روز جمعه وارد اعتصاب عمومی در اعتراض به ترور محمد البراهمی شدند.

وقت آنست جنبش سوسیالیستی و کارگری در تونس، جنبش آزادی زن و اردوی آزادیخواهان و برابری طلبان برای پایان دادن به حکومت اسلامی تونس بمیدان بیایند و کار را تمام کنند. دوران سرنگونی حکومتهای اسلامی آغاز شده است. *

2013-07-28