.

١٠ اکتبر روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامى اعدام !

2_okt2013


 
                                       

 

۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی علیه مجازات اعدام است. بشريت دير زمانى است که براى لغو مجازاتهاى قرون وسطائى اعدام و سنگسار مبارزه ميکند. اما هنوز در قرن بيست و يکم در بسيارى نقاط جهان٬ از آمريکا تا چين و ايران٬ بساط اعدام براه است. ١٠ اکتبر روز  جهانى لغو مجازات اعدام است. این روز را به روز مبارزه علیه رژیم اسلامى صد هزار اعدام بدل کنیم !

اعدام قتل عمد دولتی است. اعدام یک ابزار حکومتهای استبدادی و طبقات حاکم برای به انقیاد در آوردن جامعه و خاموش کردن مردم معترض است. اعدام بايد لغو شود. قدرتها و حکومتهاى مدافع اعدام و سنگسار بايد سرنگون شوند. یک رکن تلاش ما برای برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام و سنگسار است .

در ايران جان زندانيان سياسى در خطر جدى قرار دارد. هر روز در زندانها تعدادی از انسانهاى محروم و قربانى به قتل ميرسند. آمار اعدام در یک ماه و اندی اخیر در دولت "اعتدال و امید" روحانی سیر صعودی یافته و هر روز در گوشه گوشه ایران اعدام میکنند. این اعدامها هدفش اینست که ضعف جمهوری اسلامی در مقابل غرب به تعرض مردم علیه حکومت تبدیل نشود. رژیم اسلامی حکومت قتل و جنایت است. این رژیم هزاران نفر را طی سه دهه بشکل سازمانیافته بقتل رسانده است: اعدامهاى صحرائى سال ۵٨ در کردستان٬ اعدامهاى بعد از خرداد ٦٠ و قتل عام زندانيان سياسى در شهریور ٦٧ تنها نمونه های برجسته دستگاه آدمکشی اسلامی است. جمهوری اسلامی یک سمبل مجازات اعدام در جهان است. باید مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان را به مبارزه ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی در ایران پیوند زنیم .

سازمان آزادی زن از تمامی نیروهای آزادیخواه، انساندوست و پیشرو میخواهد که روز ۱۰ اکتبر را به روز مبارزه علیه رژیم جنایتکار اسلامی بدل کنند و دراین روز متحدانه علیه مجازات اعدام و رژیم اسلامی به میدان بیایند. برای متوقف کردن ماشين اعدام و لغو احکام اعدام صادر شده بميدان بيائيد. روز ١٠ اکتبر باید جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی جهانی به محاکمه کشید. باید جهان یکصدا رژیم اسلامی را محکوم کند. بشريت آزاديخواه در قرن بيست و يکم نبايد حکومتهاى اعدام و سنگسار را تحمل کند !

مرگ بر جمهوری اسلامی !
زنده باد آزادی٬ برابری!
سازمان آزادی زن