.

گزارش نیما سلیمی از شرکت سازمان آزادی زن در تظاهرات بمناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه اعدام در گوتنبرگ

10_okt2013

نیما سلیمی

 
                                       

 

امروز، آکسیونی موفق بمناسبت ۱۰ اکبتر با شرکت نمایندگان احزاب، سازمانها و تعدادی از انسانهای آزادیخواه و سوسیالیست با باندرولها، پلاکادرها و ابتکارات بسیار جالبی در یکی از مراکز شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد. سخنرانان احزاب و سازمانها در سخنرانیهای خود به سابقه بیش از سه دهه جنایت رژیم اسلامی صدهزار اعدام اشاره کردند و یکبار دیگر رژیم اسلامی را در انظار عموم افشا کردند.

صدها اطلاعیه در حین برگزاری آکسیون پخش شد. رهگذاران با سمپاتی به سخنرانیها گوش می کردند و همبستگی و مخالفت خود را با این عمل شنیع اعلام می کردند. آکسیون با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و خواست آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی به پایان رسید.  

۱۰ اکتبر ۲۰۱۳