.

اخراج از مدرسه به دلیل داشتن موبایل و خودکشی

 

08_dec 2013

شهلا نوری


                                       

 

کودک ۱۴ ساله به دلیل همراه داشتن تلفن موبایل از مدرسه ای در شیراز اخراج شد. مراجعت پدر کودک به مدرسه جهت جلب رضایت مسئولین مدرسه بی نتیجه ماند. اقدام شخصی خود او هم نتوانست "مسئولین" را جهت دریافت اجازه برگشت به مدرسه راضی کند. این کودک ۱۴ ساله بعد از اینکه امید خود را کاملا از دست میدهد از عدم حضور والدین خود استفاده کرده و خود را حلق آویز میکند.

تلاش مجدد رژیم جهت افزایش نفوذ هرچه بیشتر قوانین ارتجاعی اسلامی و اعمال محدودیت در باره ابتدائی ترین نیازهای امروز، جای خود را به ندیدن واقعیت ابعاد فاجعه آمیز کاهش سن تن فروشی و اعتیاد در میان کودکان بسته است و همه دغدغه فکریشان را اعمال محدودیت بیشتر قرار داده اند.

نظر به عوامل مهم محدود کننده زندگی کودکان در مدارس: این مهم وظیفه معلمین مدرن و انساندوست و برابری طلب امروز است که تلاش کنند جلوی دست اندازی و نفوذ هرچه بیشتر مذهب و نهادهای مذهبی را در محیط مدارس بگیرند. معلمین می توانند با کمک همدیگر و نفوذ جمعی همفکران خود اقدامات عاجلی را جهت تضمین شادی، خلاقیت و حفظ ایمنی کودکان انجام دهند. *