.

بمناسبت 8 مارس جنبش آزادی زن پیشتاز مبارزه برای آزادی و برابری!

24_feb 2014


 
                                       

 

بشریت آزادیخواه و برابری طلب بیش از یک قرن است که برای آزادی و برابری زنان مبارزه می کند. این مبارزه به اشکال مختلف در جریان است؛ از مبارزات فردی تک تک زنان آزادیخواه در اعتراض به بردگی جنسی تا جنبش های عظیم اجتماعی؛ امر آزادی و برابری آنچنان قوی و عمیق است که علیرغم شکست های متعدد یا دستیابی به دستاوردهای مختلف کماکان ادامه یافته است و تا زمانیکه آزادی بی قید و شرط زنان و برابری کامل و واقعی جنسی در جهان تحقق نیابد، ادامه خواهد یافت.

برگزیدن روزی بنام روز جهانی زن، روزی که در آن ده ها زن کارگر برای دستیابی به خواست برحق خود به اعتراض برخاستند و توسط سربازان سرمایه در آمریکا به خاک و خون کشیده شدند، بیانگر جهانشمولی این خواست در دنیای معاصر است. اکنون بیش از یک قرن است که آزادیخواهان و برابری طلبان در سراسر جهان این روز را گرامی می دارند. 8 مارس مظهر آزادیخواهی و برابری طلبی انسانی و جهانی است.

جنبش آزادی زن در ایران از سی و پنج سال پیش، از زمان بقدرت رسیدن یک حکومت سیاه ضد زن اسلامی هر ساله به هر شکل ممکن در این گرامیداشت جهانی شرکت می کند. جنبش آزادی زن ایران یک گردان مهم و پیشتاز آزادیخواهی و برابری طلبی جهانی است. علیرغم سرکوب خشن، تحمیل عقب مانده ترین سنن و ارزشهای قرون وسطایی زن ستیز جنبش آزادی زن به تلاش خستگی ناپذیر خود برای آزادی و برابری ادامه می دهد؛ ارزشها و سنن قرون وسطایی، آیه های خدایی و نمایندگان زمینی آنرا به مصاف می طلبد و به سخره می کشد. جنبش آزادی زن در ایران مهمترین دشمن جنبش سیاه اسلامی است.

در چند سال گذشته با بپا خاستن مردم کارگر، زحمتکش و ستمدیده منطقهُ اسلام زده، جنبش آزادی زن در کل منطقه به حق طلبی بلند شده است و "نه" رسای خود را علیه اسلام و جنبش اسلامی فریاد می زند. جنبش اسلامی دریافته است که برای تثبیت قدرت خویش؛ برای اینکه موفق شود حجاب سیاه اختناق اسلامی را بر سر جامعه بکشد باید با جنبش آزادی زن تسویه حساب کند.

جنبش آزادی زن باید همراه و در اتحاد با جنبش آزادی زن در منطقه صفوف خود را محکمتر و متحد تر سازد. پیروزی علیه این جنبش سیاه ضد زن امکانپذیر است. 8 مارس یک فرصت مناسب برای قدرتنمایی علیه آن و بیان خواستهای ما است. باید باستقبال این روز برویم. برای گرامیداشت هر چه باشکوه تر آن آماده شویم. اعتراضمان را در سطح گسترده منعکس کنیم. رژیم اسلامی هر ساله در هراس از قدرت ما به استقبال این روز می رود. باید سنگرهای مبارزه را مستحکمتر کنیم. آزادی و برابری زنان قبل از هر چیز در گرو به زیر کشیدن این رژیم سیاه است. با به زیر کشیدن این نظام یک پیشروی بزرگ علیه کل جنبش اسلامی و مناسبات زن ستیز در منطقه خواهیم داشت.

سازمان آزادی زن تمام زنان و مردان آزادیخواه را به گرامیداشت 8 مارس فرا می خواند. این روز، روز ماست. این روز فرصتی برای تحکیم اتحاد و تقویت صفوف ماست. ما تنها نیستیم. بشریت آزادیخواه و برابری طلب در سراسر جهان در کنار ماست. ما می توانیم و باید به پیشتاز مبارزه علیه جنبش اسلامی و زن ستیزی قرون وسطایی بدل شویم؛ باید این جنبش سیاه را به همراه حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی و کلیه سنن و مظاهر زن ستیز از صفحه جامعه بروبیم.

زنده باد 8 مارس
زنده باد آزادی و برابری
نه به ستم بر زنان، نه به سرکوب زنان

سازمان آزادی زن
فوریه 2014