" خبر سنگسار صغرا درشهرستان ورامین "
18-Oct-2005
شعله بابائی لیالستانی
روزنامه حکومتی اعتماد در تاریخ 23 مهرماه منتشر کرده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم سنکار زنی بنام صغرا را در شهرستان ورامین صادر کرده است . حکم سنگسار توسط شعبه 71 دادگاه کیفری ورامین صادر گردیده و برای تائید به دیوان عالی ارسال گردیده است .

نمی توان پرسید به کدامین جرم محکوم است ؟ بیهوده است . اگر جرمی هم بود اولین مستحقان سنگسار ، رقم زنندگان سرنوشت و زندگی اسف بار این زن هستند . چرا ذهن گرد این سوالات بیهوده بچرخد ؟ مگر برای کشتن ، سنگسار کردن واعدا م کردن توسط جمهوری اسلامی ، نیاز به دلیل و برهان است ؟ مگر برای هزاران هزار زندانی کت بسته که دور از چشم همه برحلقه های دار آویزان شدند کسی دنبال سوال بود . طبیعت خونخوارشان چنین است .

انسانی را کفن پیچ می کنند و تا سینه در خاک فرو میکنند . شقاوت تا بی نهایت ، سنگدلی آشکار در چهرها ی منجمد و بی رحم ، چهره هایی چون جلا دان اجرای حکم در آنسوی قرنهای جاهلیت که با سنگ سرو مغز وجمجه انسانی را میترکانند و دراین سو مظلومیت زنی که گریه و شیونش هر دل سختی را از جا می کند و می شکافد .

سنگسار ، سلاخی انسانیت ، هول انگیز و فاجعه آمیز ، بربریت و توحشی قرون وسطائی که در قالب اسلام سیاسی حاکم در ایران ، اجرا می گردد . افشای این جنایت ، جنایتی که علاوه بر عرصه فنای جسم انسان ، بلکه از قلمروی آن گذشته و به عرصه کشتار احساس و اندیشه انسانی عبور نموده است ، وظیفه تک تک ماست . صغرا هر روز مرگ را انتظار میکشد ودر انتظار اجرای حکم سنگسار خود میباشد .

این شرایط باید به هر بهائی تغییر یابد ! نه به سنگسار !!!!!

تغییر این شرایط به حضور آگاهانه تک تک ما درمبارزه بر علیه این وحشیانه ترین حکومت تاریخ نیازمند است درد مشترک همه ما جنایاتی است که بی تاوان مانده و مجرمینی که هنوز برمردم حاکمند و حکم سنگسار و اعدام و شکنجه صادر می کنند .

این نقض آشکار حقوق بشر است ، کریس پاتن کمیسر قبلی روابط خارجی اتحادیه اروپا در سال 2003 قطع حکم سنگسار را با ایران امضاء کردند ، اما قضات جمهوری اسلامی با بی اعتنایی تمام هنوز حکم سنگسار صادر میکنند به دادگاههای جمهوری اسلامی که به آلات و ادوات کنترل آزادی زن و پیگرد و تهدید و کشتار و سنگار تبدیل گردیده است اعتراض کنیم . به این کشتار دولتی ، به این بیرحمی و جنایت اعتراض کنیم .


شعله بابائی لیالستانی
کلن 18.10.05