.
هنوز در زندان است
15-September-2007
مکرمه ابراهیمی را باید از این مهلکه نجات داد.
 
                                       

 

چنین حکم وحشیانه و ضد انسانی به ندرت در جائی از دنیا سابقه داشته است

یازده سال پیش، شعبه یک دادگاه جنایی تاکستان، شهری دراستان قزوین، جعفرکیانی و مکرمه ابراهیمی، زن و شوهری که سالها با هم زندگی میکردند، سند ازدواج داشتند، دارای فرزند بودند و فرزندشان هم شناسنامه داشت، را به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم کرد. مکرمه سال‌ها پیش شوهر قبلی خود را ترک کرده بود و با جعفر زندگی می‌کرد.

شوهر قبلی مکرمه پس از سالها جدائی برای اذیت کردن به مکرمه و با استفاده از قوانین ضد انسانی اسلام از او شکایت کرد و قاضی شرع نیز که مانند بقیه مقامات حکومت اسلامی چیزی از قضاوت و به ویژه از انسانیت نمیدانست این زن و شوهر بیچاره را به سنگسار محکوم کرد. این زوج در طول این مدت درانتظار اجرای حکم خود درزندان قزوین به سرمیبردند. دوفرزند آنها نیز دراین مدت همراه مادر خود درزندان بوده اند.

حکم وحشیانه سنگسار پس از 11 سال علیرغم اعتراض جهانی بطرز وحشیانه‌تری ماه گذشته در مورد جعفر کیانی به اجرا گذاشته شد. (برای مطالعه در مورد این اقدام غیر انسانی میتوانید به این آدرس مراجعه کنید: http://www.iranpressnews.com/source/027873.htm  

وضع روحی مکرمه در زندان پس از سنگسار شوهرش جعفر، اسفناک است. مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول به اعتراضات بین المللی وقعی نمی‌نهند و بیم آن میرود که بزودی این زن بیچاره که مادر دو فرزند است و اینک 43 سال دارد و گناهش دوست داشتن شوهر و بچه‌هایش میباشد، را سنگسار نمایند.

به حکومت اسلامی ایران اعتراض کنید.