عکس های کبرا رحمانپور در صف تظاهرات روز جهانی علیه اعدام
10-Oct-2005
روزدوشنبه10 اکتبر 2005 روز جهانی مبارزه علیه اعدام به دعوت سازمان عفو بین الملی گردهمائی و راهپیمایی در شهر گوتبنرگ برگزار گردید.

در این گردهمائی فعالین سازمان آزادی زن و کمیته علیه اعدام شرکت کردند و با حمل دهها پلاکارد وعکس و تصاویر اعدام ها در ایران توجه مردم را به وضیعت حقوق بشر در ایران و اعدام جلب نمودند.

در ابتدا این مراسم لارش از فعالین عفو بین الملی صحبت کرد و در صحبت های خود به علل مخالف خود با اعدام پرداخت. سخنران دوم پروین کابلی بود که از طرف سازمان آزادی زن و کمیته علیه اعدام سخنانی ایراد نمود. در این سخنان پروین کابلی با اشاره به اهداف سیاسی اعدام و اعدام به عنوان قتل عمد دولتها خواهان فعالیت برای ممنوعیت اعدام در همه جهان و پشتیبانی و حمایت مردم از کمپین نجات جان کبرا رحمانپور گردید.

سپس جمعیت شرکت کننده در گردهمائی به طرف میدان یوتا پلاتسن راه افتاد. در ابتدای صف گروه موزیک برای صلح قطعات زیبایی را می نواخت و توجه مردم را در دو طرف خیابان به خود جلب می نمود.
در صفوف شرکت کنندگان که از خیابانهای اصلی شهر عبور میکرد عکس های کبرا رحمانپور ، و اعدام های علنی در ایران بیش از همه اذهان را به خود جلب میکرد . در دوطرف صف دهها اطلاعیه به زبانهای سوئدی از کمیته علیه اعدام و و نامه های کمپین بین الملی دفاع از حقوق زنان و نشریه آزادی زن به انگلیسی در میان رهگذران پخش گردید.
در پایان این مراسم بار دیگر پروین کابلی ضمن تشکر از استقبال مردم خواست که برای نجات جان کبرا رحمانپور از امکان خود استفاده کنند و در کمپین نجات جان وی فعالانه شرکت کنند.

سازمان آزادی زن
کمیته علیه اعدام
10 اکبتر 2005