سازمان آزادى زن

«براى آزادى زن» برنامه اى است در نقد زن ستيزى و مردسالارى، و در دفاع از آزادى و برابرى زن و مرد. «براى آزادى زن» سنن، قوانين، نظرات، افکار و بينش مردسالار را به مصاف ميطلبد. براى آزادى زن از رهبران، فعالين و صاحب نظران جنبش آزادى زن براى شرکت در مصاحبه ها و ميزگردها دعوت ميکند. نظرات، پيشنهادات و سوالات خود را با ما درميان گذاريد.

برنامه های قدیمی سازمان
آذر ماجدي : رئيس سازمان آزادي زن

Azar Majedi

azarmajedi@yahoo.com

آرشیو برنامه تلویزیونی سازمان آزادی زن

 
 

 


 


 
 
Email: azadizan@yahoo.com