سازمان آزادی زن در حمایت از مردم مبارزه کردستان و آزادی زندانیان سیاسی ( سوئد ، گوتنبرگ: سالن "ویکتوریا هوست" )
17-Aug-2005